HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 206

JPEG (Deze pagina), 620.20 KB

TIFF (Deze pagina), 3.62 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

i i , ik E
' .
202 l
, j äv§ De Engelsche Regeering was bereid zich te verbin- j
. Q ~den niet deel te nemen aan eene aanval op Duitschland l
maar zij was niet geneigd hare onzijdigheid toe te I
j zeggen in geval Duitschland aanviel. Eene Engelsch-
Duitsche overeenkomst op deze laatste bazis zou
V §§ l geen volstrekte waarborg geweest zijn van den Eu- J
i ï :;_ ropeeschen vrede; maar zij zou, voorzoover het om ff
ï il Engeland gaat aan Duitschland toegelaten hebben l `
l . naar willekeur den Europeeschen vrede te stooren ....
I Y De Kanselier zegt dat hij in zijn gesprek met den
I HV gezant van Engeland in Augustusll., ,,een weinig be- I
‘ § wogen kan geweest zijn als hij de hoop en het werk j
van heel zijn loopbaan als kanselier zag ineenstorten." ,
Daar Duitschland, op den dag van het gesprek
(4 Augustus) reeds tegen Frankrijk den oorlog begon- ii
nen was, is de natuurlijke gevolgtrekking daaruit
dat het schipbreuklijden van de hoop des Kanseliers tf
V niet bestond in het feit dat een Europeesche oorlog
.­ uitbrak, maar wel in het feit dat Engeland er niet had
, · in toegestemd niet aan den oorlog deel te nemen.
· ë «
i De Duitsche oprechtheidopde Proef
gesteld. I
j De oprechtheid van de verklaringen van den Kan-
, 2 aselier aan den Amerikaanschen briefwisselaar kan
{ _ , men heel eenvoudig op de proef stellen. Dit te doen `J
F g il § komt op zijn tijd daar men eveneens daardoor een der
g , ,g voornaamste oorzaken van den oorlog in herinne­
@ · gf ring brengt. M. voN BETHMANN-HoLLwEG heeft het Q
EE voorstel, dat door Engeland gedaan werd, en aange-
4 ;. Q nomen werd door Frankrijk, Italië en Rusland, be- 1
‘ V ï ` treffende eene bijeenkomst in dewelke men het ver-
[ schil van meening op rechtvaardige en eerlijke wijze {
Ai zou wegruirnen zonder oorlog te voeren, afgeslagen.
A , jy . Indien hij werkelijk met Engeland wilde samenwerken E
W ag, ten voordeele van den vrede, waarom heeft hij dan
Q1 I, dit voorstel niet aangenomen? Hij moest toch weten,
jg dat men, na de conferentie van Londen over den j
l j äg ïs g
?ï li
lj I