HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 205

JPEG (Deze pagina), 610.71 KB

TIFF (Deze pagina), 3.63 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

l . v
201 r
redigen, weg binnen drongen om eenen voorsprong te hebben f
id heeft en eenen doeltreffenden slag te slaan.
j De houding van Duitschland tegenover België is. r
op die wijze duidelijk aangeduid geworden door den
` Staatssecretaris van Buitenlandsche Zaken van
al' Duitschland aan den Gezant van Engeland, en de
Duitsche Kanselier heeft in zijne rede van den Reichs-
çkracht tag het recht opgeeischt een onrecht te begaan om
erplich­ dervville van de militaire noodzaak ,,zich een weg te
Jpgeno- banen." In vergelijking hiermede was het verdrag
ts aan, dat dit onrecht verbood slechts een ,,vodje papier/’
sproken De waarheid is in de twee eerste verklaringen door den
lgië te minister gezegd geworden. Alle andere redenen en
goed is bewijsvoeringen die later vooropgesteld zijn geworden
gemeen zijn slechts laatopgekomen gedachten die trachten
rolheid. een onloochenbaar onrecht wit te wasschen en te
werke- doen verdwijnen. Daarenboven, alle aantijgingen
effende tegen Groot-Britanje over deze kwestie gericht en
.” door al de dingen die men gezegd heeft betreffende de
t, door verplichtingen tegenover onzijdige staten, verliezen
xls deze alle draagkracht als ze komen van den man die, den
geweest 29 juli, aan Groot-Bretanje voorgesteld heeft eene
id ant- overeenkomst aan te gaan om de schending van de
ïerd de onzijdigheid van België toe te laten.
2 geëer-
ztzelfde De Prijs van eene Engelsch-Duitsche ,
inkrijk, Overeenkomst.
·uitsch- i
aanval De Duitsche kanselier heeft aan den Amerikaanschen
ïweige- i correspondent gesproken van ,,de pogingen, die hij
nor den i gedurende vele jaren gedaan heeft om eene overeen- _‘
en kan f komst tusschen Engeland en Duitschland tot stand te
geestige . brengen," overeenkomst die, heeft hij er bijgevoegd,
5 ,,volkomen den vrede van Europa zou verzekerd
riemaal . hebben." Hij heeft vergeten aan te halen wat M.
is vier- i .-XSQVITH in zijne rede van Cardiff aan het publiek
e heeft bekend gemaakt, namelijk dat Duitschland
gd, dat j als prijs eener overeenkomst, eene belofte van onzij­ ‘
elijksten digheid onder voorwaarde van wege Engeland eischte.
i
á