HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 204

JPEG (Deze pagina), 605.00 KB

TIFF (Deze pagina), 3.63 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

=¥‘ W‘ ` `*` pfff j
t F , p ,
200
j zijne onzijdigheid te eerbiedigen en te verdedigen,
Duitschland heeft zijnen eed gebroken, Engeland heeft
i jj den zijnen gehouden. Zoo zijn de feiten. ,
f r Deware Reden van den Inval.
` , Om aan het tweede gedeelte van zijne stelling kracht
1 r bij te zetten, te weten dat Duitschland zijne verplich-
p l tingen tegenover de onzijdige Staten ernstig opgeno-
i , men heeft, voert de Duitsche Kanselier niets aan,
dan dat hij openhartig over het ongelijk gesproken
heeft door Duitschland bedreven ,,n1et België te A
V overrompelen." Het feit dat iemand weet wat goed is
;, maar doet wat slecht is, wordt over ’t algemeen
, l niet beschouwd als een bewijs van gewetensxïolheid.
, Men kan zich echter rekenschap geven van den werke-
j lijken aard der meening in Duitschland betreffende
g ,,zijne verplichtingen jegens onzijdige Staten," door
{ te steunen op eene onloochenbare autoriteit, door
i j ,j`` bij het Engelsch blauwboek te rade te gaan: als deze
{ verplichtingen ernstig waren opgenomen geweest
l g waaräm heeft Duäcschäxndddïnh ïen weiglïend (pig-
i Q woor gegeven op en ag a e verzoc wer e i
- Belgisczhe onzijdigheid te eerbiedigen, indien ze geëer-
ri biedigd werd door Frankrijk? Als men op hetzelfde
g jj tijdstip dezelfde vraag heeft gericht tot Frankrijk,
i fi heeft deze mogendheid ermede ingestemd. Duitsch- l
Q è z land zou alzoo verzekerd geweest zijn geenen aanval ;
.` f langs België te duchten te hebben. De reden der weige-
1; j ä ring door Duitschland is gegeven geworden door den
I, j g collega van M. vox BETHBIANN-HOI,I4\`EG. Men kan F
è deze reden omschrijven door het welbekende geestige z
l ? ’ ; gezegde van SHAKESPEARE aan te halen: 5
’i i ï D ,,l5egene die gelijk heeft in een twist is driemaal i
jà gewapend; maar degene die het eerste slaat is vier-
l $0; maal gewapend."
i T Het was noodig, heeft M. ’oN J'.­GO\' gezegd, dat
{ zij in Frankrijk langs den kortsten en geniakkelijksten
ë Q
lgi I r , E
l al
,L' l 1 { A i
j. gà * _ ‘
¢;j ä
E