HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 203

JPEG (Deze pagina), 646.02 KB

TIFF (Deze pagina), 3.63 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

[
»
‘ 199
JOY de DuitschedoeleindentegenoverBelgië
‘1pIï€H` Indien de Duitsche Kanselier verlangt te weten,
lsïc Nm; waarom er gesprekken plaats gehad hebben over
rofäêï militaire onderwerpen tusschen Engelsche en Belgische
h d oiiicieren, dan kan hij daarvan de reden vinden in
{le je 1 het feit, aan hem wel bekend, dat Duitschland een
QBJ ig volledig net van strategische ijzerwegen inrichtte,
_' ‘dg ` gaande van den Rijn naar de Belgische grens, door
MH ff eene onvruchtbare en weinig bevolkte streek. Spoor-
Zigcïjêjïl wegen, ongetwijfeld gelegd om eenen plotselingen
ät de aanval op België mogelijk te maken, zooals degene,
1 ië die in de maand Augustus 1.1. plaats gegrepen heeft.
Ed ën U Dit feit, op zich z e lf was voldoende om onderhan-
ia‘n d° delingen tusschen België en andere Staten te ver-
jl isehè rechtvaardigen, onderhandelingen, waarvan de basis
ig dt was, dat de onzijdigheid van België door hen niet
jäou zou geschonden worden, indien zij niet eerst door
’C çpêu eene andere mogendheid geschonden werd. België
pvi A1? D heeft nooit andere onderhandelingen van dezen aard
Ewa. E- gehad op geene enkele andere bazis. Niettegenstaande
gêêrànë deze feiten, zegt de Duitsche Kanselier, dat België
Stil 3 zijne onzijdigheid heeft o p g e g e v e n e n g e-
°1C Zou s c h 0 n d e n en hij verklaart, dat hij niet van den
Epen Op Duitschen inval zou gesproken hebben als van een
1- ongelijk, indien hij toen geweten had, welke
aïlïleï gesprekken er in 1906 en 1911 hebben plaats gehad.
_"O,°€?’ Daaruit schijnt te blijken,dat volgens het wetboek van
Qä“^ï`aï p M. voN BETHIIAhT§­HOLL\*EG een ongelijk dan recht
` dàt de p wordt als de partij die het voorwerp van een onrecht p
1 d moet worden, er de mogelijkheid van voorziet en _
E C ea , voorbereidselen treft om er zich tegen te verzetten.
wát iq Degenen die zich tevreden stellen met andere
‘k Zeke; princiepen en in breederen kring aanvaard, zijn zonder
èt Eêrqt 1 twijfel meer geneigd zich eens te verklaren, met wat
dat kardinaal Mercier in zijnen herderlijken brief gezegd
. 'hêt heeft: ,,,,Belg1ë was wegens de eer verplicht zijn eigen
mgl 16 i onafhankelijkheid te verdedigen. Het heeft woord
ffêäcd g gehouden. De andere Mogendheden waren verplicht
1: