HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 202

JPEG (Deze pagina), 639.71 KB

TIFF (Deze pagina), 3.63 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

‘i il '
E ll
{ 198
, Q de minste militaire regeling aangegaan is door de
t Y beide Regeeringen, op geen enkele der twee tijdstippen.
l Voor dat eenig gesprek heeft plaats gehad tusschen
j j i de Engelsche en de Belgische oüicieren, is er langs
f , P Engelschen kant uitdrukkelijk vastgesteld geworden,
{ dat de bespreking der militaire gebeurlijkheden
, V loopen moest over de wijze, waarop, in geval van
Q noodzakelijkheid, de hulp van Engeland aan Be'gië r
l , . het meest doeltreffend zou kunnen verleend worden
E ten einde deverdedigingzijner onzij-
j p; digheid te verzekeren, en, langs Belgischen
j kant, toont eene nota naast den tekst aan, dat de
intrede der Engelschen in België
g slechtszougebeurennadeschend,ing
1, onzeronzijdigheiddoorDuitschland.
‘Vat het gesprek van 1911 betreft, heeft de Belgische
j i l officier aan den Engelschen officier gezegd: ,,Gij zoudt
slechts manschappen in ons land kunnen ontschepen
j met onze toelatir1g," en in 1913, heeft Sir ED“'.àRD
GREY aan de Belgische Regeering de stellige verzeke-
j ring gegeven, dat geene enkele Britsche Regeering
i ‘ 1 de onzijdigheid van België zou schenden en dat
,,zoolang zij niet door eene andere mogendheid zon
{ geschonden worden, wij zelf zeker geene troepen op
‘ ’ zijn grondgebied zouden zenden." t
p j Een voorbeeld der manier, waarop de Kanselier
- , 1 1 dokumenten verkeerd voorstelt, laten wij hier volgen.
· ,_ § De Kanselier doet het voorkomen, als zou Sir EDWARD 1
I i j GREY gezegd hebben: ,,dat hij niet geloofde, dat 1
§ Engeland zoo zou handelen, omdat hij dacht, dat de j
1; 2 i Engelsche publieke meening eene dusdanige daad 1
1 j « zou veroordeelen."
lj Velnu, wat Sir ED\'.àl{D GREY geschreven heeft, is ,
j` in de werkelijkheid dit: ,,Ik heb gezegd, dat ik zeker J
j was, dat de huidige Regeering zeker niet het eerst 1
1 de Belgische onzijdigheid zou schenden, en dat ik p
j 1 niet geloofde, dat eenige Engelsche Regeering het
j , eerst zoo zou kunnen handelen, en dat de Engelsche j
publieke meening nooit deze daad zou goedkeuren/’ 1
dx? ‘ 3 à

.2 ·;· ï . 1;
jl