HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 200

JPEG (Deze pagina), 480.39 KB

TIFF (Deze pagina), 3.63 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

J Y 196
j M. Davignon, Minister van F
1 M Buitenlandscue Zaken aan
l G. i alle Hoofden van Zendingen
M ‘, in het Buitenland. lj
M j LE HAVRE, den 13den Februari 1915. 1
[ 2 l
’ i j Mijnheer de Minister, Y
I M Ik heb de eer U onder dit omslag, de volledige
vertaling te doen toekomen van de nota door de Times
van 27 januari l.l. gepubliceerd, die het antwoord is A
1 van Sir EDWARD GREY op de uitleggingen door M. VON 1
_ j l BErHM.aNN-Hc>LLwx‘EG aan de Anierikaansche pers 1
gegeven over de houding van Engeland in den hnidigen j
· oorlog en over de schending van de Belgische onzij- g
' digheid door Duitschland.
l j (w. g.) Davroxox. .
1
Bijlage van No. 102.
Eenvodjepapier. 1
f Sir E. Grey antwoordt aan Q
jij den Rijkskanselier.
ii De Staatssecretaris voor de Buitenlandsche Zaken j ·
jj j j laat de publicatie der volgende opmerkingen toe, be-
IA j treffende het verslag van een interview, bij denRijks- ,
M. M 1 kanselier nog niet lang geleden door een Arnerikaansch jl ;
briefwisselaar afgenomen: { ,
· ‘ 1 Het is niet te verwonderen dat de Duitsche Rijks- Q
J j g Z kanselier graag uitleggingen verstrekt die van natuur ; T
1 Z zijn om zijne nu historisch geworden uitdrukking,dat l i
5 een verdrag slechts een v 0 dj e p a pi e r zou zijn g
M te niet te doen. Dit woord heeft een diepen indruk Q j
j` j e gemaakt, omdat de vooruitgang van de wereld in (
gilt? ii i _ j.

i 1 g
r 'ä 1 ‘
a g j