HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 198

JPEG (Deze pagina), 611.76 KB

TIFF (Deze pagina), 3.62 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

'V1 194 jj
doet zijne verschijning. Volgens de Z e i t u n g, plot- F
i seling klaarziende geworden, zou het verslag bevat
Q . geweest zijn in een omslag (Umschlag) het opschrift
l , dragende: ,,Engelsch­Belgische Overeenkomsten? C
ï 4 i ? Deze tweede ontdekking, juist op tijd gekomen, en
. l op het oogenblik dat de Z e i t u n g zich in de onmoge-
g " lijkheid bevond te antwoorden, is ons nogal vreemd `
E . voorgekomen. Hoe is het mogelijk dat dit opschr ft,
E l dat wel in het oog moest springen van af het eerste
I oogenblik, den 13 den October onopgemerkt voorbij
j j is gegaan en slechts opgemerkt is geworden den 25
j `Qi November ?
« Lieden die niet veel vertrouwen in de zaak hadden j
j zijn dan de stukken van nader bij gaan bezien. Zij
_ , 4 hebben de photographies en de vertalingen vergeleken
en zij hebben gezien dat er eene manier van lezen. li
‘ j bestaat die gelijk staat met verraad.
Het is uitgemaakt dat de Z e i t u n g er aan vast~
ä houdt dat de Zaak BARNARDrsToN niet tot gesprekken
beperkt is gebleven. Zij wist dat er eene overeenkomst gl
Q bestaat en ziehier hoe zij te werk gaat om aan hare
' goed geloovige lezers te bewijzen dat ze gelijk heeft. u
Z , De photographie van het verslag DUCARNE bevat de
volgende zin: <
{ ,,Mijn gespreksman (BARNARDISTON) drukt op het ä
ç X feit: 10 dat ons onderhoud van absoluut ver- Q ,
i trouwelijken aardwas." ;
i DeNordd. Allg. Zeitunglieefteengouden Q
bril: zij zegt: _ I
r _ ,,Herr BARNAr<Drsr0N betonter 10 dass unser F
g Abkommen absolut vertraulicli sein sollte." l i
·];j _ Yan het woord ,,onderhoud" maakt zij ,,overeen- l
jl H komst" Zij doet BARNARDISTON zeggen dat onze
{ g o v e r e e n k o m s t absoluut vertrouwelijk z o u zijn
{_ Hoe wilt gij dan dat ze hare beweringen niet zou
Y i doen zegevieren?
á Voltaire vroeg twee regels om iemand te doen han- i
[ g gen. Sinds dien heeft men in Duitschland vooruitgang
j. ç gemaakt. Om een volk te vervloeken, zijn er slechts drie f
l ä l
s. · x
lin E