HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 197

JPEG (Deze pagina), 512.07 KB

TIFF (Deze pagina), 3.62 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

193 r 2
reid, BIJLAGE VAN NO. 10l. ,
aak ·
j De zaak Barnardiston en de histo-
ter j risch kritiek.
nge- g
sche l De Nordd. Allg. Zeitung houdt er eene zonderlinge
onze f manier op na documenten te verzamelen, te lezen
iden y en te vertalen. Als de zucht naar polemiek in den
geest der geleerde Duitsche kritiek gevaren is, ver-
het liest ze elke objectieve kijk op de dingen. Yolgens
1 de zijn eigen verlangen ziet ze of ziet ze niet, lascht
. de ze zinnen in teksten of laat ze er uit, vertaalt ze
had of vindt ze uit.
het ï
tung Q s,
rien. 1 I
het j De zaak BaRNaRDrs'i‘oN levert ons hiervan een
trede ; merkwaardig bewijs.
a de w Op 13 October spreekt de Z e i t u n g van de ont-
nd:" 1 dekking, die de Duitsche inkwisiteurs gedaan hebben
er in 1 in de bureelen van den Belgischen generalen staf,
rukt, en van het verslag DVCARNE, dat de gesprekken
idige van BAr<Na1<r>rsrox met zekere Belgische oflicieren
Jlijkt g weergeeft.
uit- 1 Zij zegde toen, dat het verslag voorkwam in een
RNE, dossier (Mappe) met den titel: ,,Engelsche tusschen-
t hij komst in België." En zij doet al haar best om te
zich g bewijzen, dat het blijkt, uit de bijzonderheden _van
dit verslag, dat België en Engeland eene ,,overeen-
Jodig , komst" hebben aangegaan.
akêll Er wordt haar oogenblikkelijk geantwoord, dat het A
ARNE i verslag en de bijzonderheden haar niet toelaten
Jzijn { dit onjuiste besluit te trekken, dat er gesprekken
dag- i plaats gehad hebben, dat er nooit een afspraak ge-
»laats volgd is.
Op 25 November, vat de Z eitung het woord
doen weder op en publiceert konterfijtsels van de docu-
menten. Er is geen spraak meer van den titel ,,Engel- ‘
S sche tusschenkomst in België." Eene nieuwe titel
JN. l .
l
»1
rl