HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 196

JPEG (Deze pagina), 600.57 KB

TIFF (Deze pagina), 3.62 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

« i lï t I WWIWY
ij
w
192 W
I ’· ,1
“ `kort gekomen zijn aan zijne plichten van onzijdigheid,
* ·door met Engeland over eene militaire afspraak-
j ` tegen Duitschland te onderhandelen. j
P i In deze mededeeling zeide ik, dat de Mi n i s t e r Q
j G v a n O o rl o g in eene nota naast den tekst aange- Q
; bracht, vast stelde, dat de intrede der Engelsche ï
è troepen in België slechts zou gebeuren, nadat onze ;
· _ i onzijdigheid door Duitschland zou zijn geschonden (
{ _ , geworden. p ig
* Toen ik de mededeeling opgesteld heb, was het ` ]
( j mij niet mogelijk geweest mij een exemplaar van de ;
ij Nordd. Allgeni. Zeitung aan te schaiïen, dat de j ;
photographie van dit dokunient bevatte. Ik had .1
i slechts onder oogen de Duitsche vertaling van het
` j verslag DVCARNE, door de Nordd. Allgem. Zeitung Q
j ggemaakt, en door de Duitsche dagbladen opgenomen.
X3 Deze vertaling laat de voornaamste zin van het j
i dokument weg, waarin gezegd wordt, dat de intrede ;
der Engelschen in België slechts zou gebeuren na de a
schending onzer onzijdigheid door Duitschland/’ I 4
I Het is waar, dat de Nordd. Allg. Zeitung verder in ‘ 5
hare bespreking, dezen zin in het Fransch overdrukt, I «
i het vermoeden wekkende, dat het om eene eenvoudige L ­
` aanmerking naast den tekst gaat. Nochtans het blijkt ~
·duidelijk uit de photographie, dat de zin deel uit- j
­ maakt van het verslag van Generaal DVCARNE, * «
. H. dat hij door zijne hand geschreven werd en dat hij H 1
in den tekst thuis hoort op de plaats, waar zich Q
j het inlasschingsteeken bevindt. I
In deze omstandigheden schijnt het mij noodig . ”
’ï de Reegeringen en de lezers opmerkzaam te maken i
j l ­op de vervalsching van het dokument DUCARNE { ·
, ;‘ door de Nordd. Allg. Zeitung. Ik zou u verplicht zijn 4 r
[ i indien gij deze mededeeling, die er uitziet als een dag- Y
j bladartikel, in een der dagbladen uwer verblijfplaats j
woudt doen publiceeren. l
I ” Het is niet noodig er eene mededeeling van te doen
j , .aan de Regeering.
, . j Ik bied u, enz.
ê jj (vv. g.) Davroxox.
j l ;
l il ix
I = E ­ Z
I E