HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 194

JPEG (Deze pagina), 496.50 KB

TIFF (Deze pagina), 3.65 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

j ‘l jll B
1 Liiä
190
gesprek dat den 7den April 1913, plaats gehad heeft 1 Z
Q,1 tusschen Sir E. GREY en GRAAF DE Lararns. j (j
Ik voeg hierbij, voor zoover ze I` dienen kan, de 1 H
; · 51 vertaling van de Engelsche mededeeling. I C]
j gj Ik bied I` enz. A H
1 (w.g.) l)Av1GNoN. A jj
ïï 1 k
h
1 BIJLAGE VAN No. 100. 3
ï . .. . . Cl
5 Belgische Onzuchghend. v
Bewijs der Britsche eerlijkheid. t
` J Z
` Om op zekere verklaringen te antwoorden die voor (1
gg doel hebben te bewijzen dat Engeland het inzicht g
had de Belgische onzijdigheid te schenden, heeft het Z
, Ministerie van Buitenlandsche Zaken de publicatie A (1
toegelaten van den volgenden brief, gericht aan het Z
Engelsch Ministerie te Brussel en een gesprek weer- j g
. gevend dat plaats had tusschen Sir EDWARD f
1 GREY en den Minister van België te Londen. j
Foxznrox Ornrcn, 7 April 1913. i
_ Heden sprak ik met den Minister van België en 1
Z deelde hem officieus mede dat ik vernomen had dat ?
Z er in België eene zekere onrust verwekt was betreffende 1
A eene schending van de Belgische onzijdigheid door j
.1 Engeland. Ik dacht niet dat dit verdenken zijnen A
I oorsprong in Engelsche bron had.
jl De Minister van België heeft mij over geruchten 5
1_` van Engelschen oorsprong gesproken, die hij niet ë
Q duidelijker mocht omschrijven, en betrekking hebbende t
r op eene ontscheping van Engelsche troepen in België, j
1 , ten einde eenen gebeurlijken tocht van Duitsche troe- jj jj
" pen door ons land naar Frankrijk, te voorkomen. (j
j 1 Ik heb hem gezegd met stelligheid te kunnen ver~ 1; 4;
L is ~ E1
ll E lj
lj E