HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 193

JPEG (Deze pagina), 518.47 KB

TIFF (Deze pagina), 3.68 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

j 189 g
l gehad landsche Zaken heeft er slechts veel later kennis van .
bij de ègenomen. ·
Q 7Vat betreft het onderhoud van Generaal jvxo-
ijze de ïBLU’rH met Kolonel BRrDGEs, was het noodig de »
nmmm linogendheden te verwittigen dat deze laatste eene
rplich- Qmeening geuit had die noch aanvaard zou worden ,
1 door de Regeering des Konings, noch door de Britsche
eleggm- 1 Regeering, en tegen dewelke Generaal JUNGBLYTH
en Wij Q oogenblikkelijk verzet heeft aangeteekend zonder dat
edigen) Kolonel BRIDGES het noodig geacht heeft verder aan
en Zou te dringen? _
lp gg- # De zoogezegde verrechtvaardiging door Duitschland
. keert zich tegen Duitschland zelf. In zijne rede van
k zou ï 4 Augustus, in zijn onderhoud van den volgenden
M dag met den Gezant van Engeland, heeft de Rijks-
;m·m€u kanselier verklaart dat de aanval op België slechts
1 reden van bestaan had wegens militaire noodzaak.
Jordggl ä Het geval is gehoord.
zouden. .
gedeeld ”"_"-””
keerde l
verde- I No. 100.
eid, de .
hentel M. Davignon, Minister van
>rgbe-p; Buitenlandsche Zaken aan
weten p. alle Hoofden van Zendingen
egeat-» in het Buitenland.
tegen- M
gm de LE HAVRE, den 15den December 1914. p
‘ Wat 1 - ­ ·
N niet Mijnheer de Minister, _
en min
nemen l Als gevolg op mijnen brief van 4 December jl.
;vve51;i& betrekking hebbende op de aantijgingen van de Duit-
ter Zij W sche Regeering betreffende een zoogezegd Engelsch- 1
ebbem, p Belgisch militair verdrag heb ik de eer Uwe aan-
kingen p dacht in te roepen voor eene publicatie in de T i in e s I
>uite¤­ 1 van den 7den dezer maand, van het verslag van een
ll