HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 191

JPEG (Deze pagina), 602.38 KB

TIFF (Deze pagina), 3.72 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

ä L
j 187 E

Zou E Den 1O Mei 1906, richt Generaal Iövcanxrz aan den ;
Minister van Oorlog een verslag over zijne gesprekken ‘
BM? met den Britschen militairen geattacheerde. In dit
Cage verslag staat tweemaal aangeteekend dat het ver- B
ictlê zenden van Engelsche hulptroepen naar België af
Mm? ) zou hangen van de schending van zijn grondgebied. ·
D _ , Vat meer is, eene nota naast den tekst door den
. F " Minister (1) aangebracht, die ten overvloede Van
Id1g" 1 valschheid, door de Nordd-Algemeine Zeitung niet
ïênd vertaald wordt, opdat zij aan de aandacht van het
meerendeel der Duitsche lezers zou ontsnappen, stelt
nml onloochenbaar vast dat de intrede der Engelschen in
in 1 België slechts zou gebeuren nadat onze onzijdigheid
imal , door Duitschland geschonden zou zijn geweest.
1 Het verloop der gebeurtenissen heeft voldoende
V6? . bewezen dat deze vooruitzichten gegrond waren.
Deze zeer natuurlijke gesprekken tusschen het hoofd
mam 1 van den generalen staf en den Britschen militairen
geattacheerde bewijzen eenvoudig hoe ernstig het
leeft verdenken van Engeland was dat Duitschland de
Yam ï onzijdigheid van België zou geschonden hebben.
'Hg€` , Was dit verdenken gewettigd? Het volstaat, om
ls te 2 er zich van te overtuigen, de werken te lezen van de
kraag D groote Duitsche militaire schrijvers van dezen tijd,
Chen § VON BERNHARD1, Vox SCHLIEFENBACH, VON DER
ij Gorrz.
uren Zijn de gesprekken van Generaal Dr‘cA1<NE met
EL te i Kolonel BAnN.>rRD1sToN door eene overeenkomst, een
mg? Q Verdrag gevolgd geworden?
mlgd Het antwoord wordt ons door Duitschland zelf .
den verstrekt in een dokument dat het doet verschijnen j
dlê in de Nordd.-Zeitung van 25 November. Dit doku-
ïhtên ment, betrekking hebbende op het onderhoud in
V 1912 tusschen Generaal ]r‘XGBLV’rH en Kolonel
*0Ofd ¤Q BRIDGES, levert de schitterenste getuigenis dat het
ïaälïé D gesprek over het ten uitvoer brengen van den waar-
van (1) De nota is van de haucl van den Generaal en niet
bull? ‘Van den Minister. (Zie no.` 101)
l
1