HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 190

JPEG (Deze pagina), 616.06 KB

TIFF (Deze pagina), 3.72 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

186 ,

j F zijne plichten van volstrekte onzijdigheid niet zou j
i E? zijn nagekomen. Mi
v i `Wat is er eigenlijk in 1906 gebeurd? Kolonel BAR- me
, ` N.-xRD1s’roN militair geattacheerde der Britsche Legatie jl VC
i g heeft, einde januari, het hoofd der eerste directie ZE,
1 van het Ministerie van Oorlog, Generaal Ducarne ZO
l il bezocht, en heeft met hem een onderhoud gehad. yç
j jg Kolonel BARNARD1s1‘oN heeft aan Generaal DV- Mg
l ' CARNE gevraagd of België gereed was zijne onzijdig- Q V3
j heid te verdedigen. Het antwoord is bevestigend j VE
Q _geweest. ‘ m
; Hij vroeg daarna inlichtingen omtrent het aantal t OI
dagen, noodig voor de mobilisatie van ons leger. i B.
,,Zij gebeurt op vier dagen," heeft de Generaal j d,
l ik gezegd. i
f - Hoeveel man kunt gij te been brengen?" ver- b
volgde de militaire geattacheerde. l D
De Generaal heeft bevestigd dat wij lO0.000 man N V
i zouden mobiliseeren. j .2,
B ïgl L, Na deze aanduidingen ontvangen te hebben, heeft Q,
Kolonel Barnardiston verklaard dat in geval van ·O
schending onzer onzijdigheid door Duitschland, Enge-
_ Qi land lO0.000 man naar België zou zenden om ons te 6
; verdedigen. Hij heeft dan nog met nadruk de vraag Z g
pj herhaald of wij gereed waren aan eenen Duitschen j
{jj inval te weerstaan. ¤ (
j j De Generaal heeft geantwoord dat wij gereed waren
` om ons teäverdedigen te Luik tegen Duitschland, te ts; j
` rï Namen tegen Frankrijk en te Antwerpen tegen Enge- § ,
· j; land. Daarna zijn verschillende gesprekken gevolgd
l tusschen het hoofd van den generalen-staf en den r
° j, gj militairen geattacheerde over de maatregelen die g
J; F Engeland zou nemen om metterdaad zijn plichten j ;
" jj van waarborgende inogendheid na te komen.
j , Door zich aan deze studie te wijten, heeft het hoofd jj
j van den generalen staf, slechts zijn plicht gedaan, li
i i jë die juist was de schikkingen te bestudeeren, die ,
j- L j aan Belgie zouden toelaten aan eene schending van J
j i zijne onzijdigheid te weerstaan, alleen of met de hulp ­
; j der waarborgende mogendheden. _ ` Q