HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 402.93 KB

TIFF (Deze pagina), 3.52 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

. 17
be- No. 7.
iet De Zaakgelastigde van Bel-
gel- gië te Sint Petersburg aan
uk M. Davignon, Minister van
len Buitenlandsche Zaken (Tele-
eis gram).
rle,
an, SINT PI2TEI<sBUI<o, den 26 juli 1914.
eft
nd De Minister van Buitenlandsclie zaken heeft
Jte gisteren verklaard dat Rusland niet zal toestaan, dat
le- Oostenrijk-Hongarije Servië zou verpletteren, aan
gen welk land nochtans raadgevingen van gematigdheid
ele toegezonden werden aanzettende toe te geven aan
iet de punten van het ultimatum welke een juridisch
lst en geen politiek karakter dragen. De Russische
1ld Regeering aanziet de toestand als zeer ernstig.
ie.
an (w. g.) B. DE I.’EscAILLr:.
io, ï_____ ‘
iet
er- No. 8.
rie DeGezant des Konings te
[et Berlijn aan M. Davignon, Mi-
zhe nister van Buitenlandsche
ite z a k e n.
BERLIJN, den 26 juli 1914.
I Mijnheer de Minister,
V at ik IT te zeggen heb betrekkelijk de crisis is
zoo erg dat ik er toe besluit dit verslag door bijzon-
deren koerier te doen geworden. De verslagen welke
ik aan de post heb toevertrouwd, vreezende dat ze
door het zwarte Duitsche kabinet zouden worden
gelezen, bevatten noodzakelijker wijze meer op-
timistische beoordeelingen.