HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 189

JPEG (Deze pagina), 593.97 KB

TIFF (Deze pagina), 3.63 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

185 1
chiedenis BIILAGE VAN No. 99. . ;
na zich =
1 België Nota. ‘
deze te ,, ‘
: kunnen In zijn nummer van den 26 November, schrijft de
rdigen. `,,Kölnische Zeitung": 'W ij mochtten het Belgisch .
jgrondgebied schenden op grond van het feit dat.
{België zijne plichten van onzijdigheid niet nagekomen
lis. Deze waarheid wordt door twee onaantastbare
jdokurnenten gestaafd. Eerst hebben we het dokument
jdat door de Nordd. Allgem. Zeitung gepubliceerd is
r v a n jen bewijst dat er tusschen België en Engeland eene-
a an jgeheime afspraak bestond tot samenwerking der-
ing en jgewapende machten van beide landen in den strijd
êtegen Duitschland.
j ,,V an eenen anderen kant, voegt de Kölnische Zei-
1914. jtung er bij, blijkt uit het verslag over _het vertrou-
jwelijke gesprek tusschen M. M. IUNGBLUTH en BRU)-
jGES, dat de Engelschen het inzicht hadden in België
jmanschappen te ontschepen, zelfs indien hunne hulp
over het jniet gevraagd werd door België."
tusschen Het standpunt der Duitsche pers bestaat er dus in
s, komt {de schending der Belgische onzijdigheid door Duitsch--
en tracht jland gepleegd te verrechtvaardigen om reden dat
lgië door jBelgië zelf aan zijne plichten van onzijdigheid zou
zlgie zelf jzijn tekortgekomen door met Engeland te onder-
ijdigheid ïtiandelen over eene militaire afspraak.
ene mili- Dit standpunt door de Duitsche pers ingenomen is.
. Qverkeerd, en wordt door de feiten en de dokumenten
genstraf- gzelf weerlegd.
slag zult Toen de Nordd.Al1ge1n. Zeitung, op 13 October,
lvoor het eerst het geheime dokument Barnardiston
heeft gepubliceerd, hebben wij haar uitgedaagd het
CGNON. jnewijs te leveren van het bestaan eener militaire
jvvereenkomst tusschen België en Engeland. Deze
jwitdaging is door haar niet aangenomen geworden,
.].11 de photographische documenten die zij hierover j
` lwubliceert, hebben niet de minste waarde. Men zou
je vergeefs zoeken er door te bewijzen dat België
1
á
1