HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 188

JPEG (Deze pagina), 479.53 KB

TIFF (Deze pagina), 3.63 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

1 f li; ^ïV`¥ _ Wmmi*·__“~AW*“_ i
1 11
1 FE lx ,
C1 184
Q . . ‘ .
1 l lïï zal Duitschland te schande worden; de geschiedenis
1 ï j 1+ zal aanteekenen, dat deze Mogendheid, na zich ,
[ Verbonden te hebben de onzijdigheid van België g
[l p 1 _ te verdedigen, zich er toe besloten heeft deze te ,
schenden, zonder slechts een voorwendsel te kunnen
1 51 vinden om deze schending te verrechtvaardigen. á.
U1 al E
I ,1 ­­­­­­­­­ 11
Q 3 ,.1 li
i 1, No. 99.
E ä Q qc
l ig; M. Davignon, Minister van
g l Buitenlandsche Zaken aanlg
lp alle Hoofden V3I1 Zending enig
.1 1 in het Buitenland. ài
1 1
LE hl.-XVRE den 4den December 1914. iii
_;§l Mijnheer de Minister,
ill . il]
;§§3 Duitschland eene nota ontdekt hebbende over het Q1
onderhoud dat in 1912 plaats gehad heeft tusschen ä
Tj ! Generaal Iungbluth en Kolonel Bridges, komt ;«
' terug op het zoogezegde geheim Barnadiston en tracht ;ïI
,5 § Q1 , aan te toonen dat de overrompeling van België door
PQ, jy? · Duitschland gerechtvaardigd was omdat Belgie zelf
Qi ·w te kort is gekomen aan zijne plichten van onzijdigheid
, door met Engeland te onderhandelen over eene mili--
Ië taire afspraak, _ 1
if` fï 1 Ik heb het noodig geacht eene nieuwe logenstraf-
·1 · Fi fing te geven dezer bewering, Onder dit omslag zult
,? gij hierover eene niededeeling vinden . 1
,§ Ik bied IT enz. g
;§ (w. g.) DAVIGNON.
1; il Jr
`zï gi 1
1 i 1
[ v i fil
1

i§iig.­rr·