HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 187

JPEG (Deze pagina), 635.59 KB

TIFF (Deze pagina), 3.64 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

Q1 183 ‘
11 · E
oahge_ verklaren, en waarvan men het tegendeel niet kan ,
_d_ .1 bewijzen, is, dat de Koning of zijne Regeering nooit, .
Zeituhg ’t. zij rechtstreeks, zij onrechtstreeks, verzocht ,
er Wijde zijn geworden zich bij de Entente te scharen m het
Brugge; pg geval van eenen Fransch-Duitschen oorlog.
Chghejeh Door hunne woorden, door hunne daden hebben
j enkel zij ten andere altijd zulke afdoende houding aange-
Werkeu nomen, dat elke veronderstelling, dat ze den weg
dat ze J der onberispelijke onzijdiglieid zouden verlaten hebben
Ilgêland j a p r i o r i moet afgewezen worden.
QH dat 1 .’at het telegram van Baron GREINDL van den
glldênd ] 23sten December 1911 betreft, dit heeft betrekking
ghtehteï ? op een voorstel van verdediging van Luxemburg,
tehso j naar aanleiding van het persoonlijk initiatief van
geheime het Hoofd der lste Afdeeling van het Ministerie
jeuvv en A van Oorlog. Dit voorstel heeft een uitsluitend privaat
lijkheid, 2 karakter en was door den Minister van Oorlog niet
België ‘ goedgekeurd geworden.
ed voor 1 Indien dit voorstel vooral handelde over een
_ r aanval door Duitschland, moet men zich hierover
;_i,RNAR_ 1 niet verwonderen, vermits de groote Duitsche militaire
mdheid, v schrijvers, en namelijk voN Brarmrrarznr, voiv Semina-
Lrborgd, i«`ENB.icH, vox DER Gorxrz, in hunne handboeken
t hoofd 1 over den toekomstigen oorlog openlijk spraken
Wfeagd 1 -over de schending van het Belgische grondgebied
eh häd door de Duitsche legers.
__ In den beginne der vijandelijkheden heeft de
ter tijd 1 Keizerlijke Regeering door den mond van haren
g€3'nt_ ‘ Kanselier en Staatssecretaris bij de Buitenlandsche
ot inval 1 Zaken, geen ijdele uitvluchten gezocht voor de
; Z o u p ­overrompeling, waarvan België het slachtoffer is
1 geweest. Zij heeft hare handelwijze toegeschreven
Chyedeh i aan militaire belangen.
erhoud Sedert dien, onder den druk der algemeene afkeu-
droeg? 1 ring, die deze afschuwelijke daad is ten deel gevallen,
medegei j zoekt hij de openbare meening te doen veranderen
,Cht€ te 1 door België voor te stellen als een Staat, die zich
Ihomdêxl steeds ten dienste van de Entente heeft gesteld. ‘
ojeehüg Dit listig benemen zal niemand bedriegen. Het
?i