HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 186

JPEG (Deze pagina), 628.95 KB

TIFF (Deze pagina), 3.64 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

l " E? ii
E V i 182
ij zijne aardrijkskundige ligging even goed kon aange- ii
l A l vallen worden door Frankrijk en door Engeland.
* g Q Uit deze ontdekking leidt de Nordd. Allg. Zeitung
Q gj af dat Engeland België mede in den oorlog wilde fi
E ` j sleepen en het op zeker oogenblik niet zou zijn terugge.-
E; deinsd voor de schending der Hollandsche onzijdigheid.
_ Q 7Vat deze ontdekking betreft kunnen wij enkel
` §· betreuren, dat de uitgave onzer militaire werken Q
. . ii zoodanig wordt toegetakeld en misvormd, dat ze
· § aan den lezer den indruk moet geven, dat Engeland j
· j y eene dubbelzinnige politiek heeft gevoerd en dat Q
Z · België zijne plichten van onzijdigheid schendend, Q
· E zich aangesloten had bij de politiek der Entente. E
‘ H7 ij verzoeken de Nordd. Allg. Zeitung i n e x t e n s o Q
j E den uitslag dezer onderzoekingen in onze geheime
li 1 dossiers mede te deelen. Men zal er een nieuw en
`, Q schitterend bewijs in vinden van de eerlijkheid, g
l‘ van de stiptheid, de onpartijdigheid, die België f
l gedurende 84 jaar heeft aan den dag gelegd voor 4
,{ ,_ het volbrengen zijner internationale plichten.
Het is licht verstaanbaar, dat kolonel BARNAR-
i i msron, militair gezant te Brussel eener Mogendheid, l
die de Belgische onzijdigheid heeft gewaarborgd, Q
i jij op het oogenblik der crisis van Algesiras, het hoofd ;
’>’ van den Belgischen Generalen staf ondervraagd
j heeft over de maatregelen, die hij genomen had j
“ om de schending der onzijdigheid te beletten. j
y' Het hoofd van den Generalen Staf - toen ter tijd Y
.;ï Q i Luitenant Generaal l’)xvc.­xRNE -- heeft hem geant-
Ii! § woord, dat België in staat was eene poging tot inval
{Q af te weren, van waar deze ook zou 1
i mogen komen.
2 i‘ Heeft het onderhoud deze grenzen overschreden ‘
en heeft Kolonel BA1<NA1<D1s*1‘oN, in een onderhoud,
lj; dat een privaat en vertrouwelijk karakter droeg, §
aan Generaal l)l'CARNE het veldtochtplan medege- g
{F deeld, dat de Britsche Generale Staf wenschte te
gi volgen in het geval, deze onzijdigheid zou geschonden
Q F jg worden? \'ij twijfelen er aan, maar wat wij plechtig ig
l" i

IEA; al ·