HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 185

JPEG (Deze pagina), 569.89 KB

TIFF (Deze pagina), 3.63 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

vs.,
181 ' i
Ovêïhêïd 1 Hierbij zult gij eene nota vinden die de beweringen T
äa§r2$ï;ïë va11kC1ïïcàddd.1Allg. Zeitung wederlegt. 1
1 e eer u te verzoeken ze in een der voornaam-
mond @1 ste bladen te laten verschijnen van het land waarbij `.
'êgmetêm gij geaccrediteerd zijt.
mt geval Ik bied u enz. » c
(w. g.) D.-xvronou.
van den 1
1 m*mld" Q BIJLAGE VAN No. 98.
i Nota.
ROOTE. 1
De Times van den 14den October bevat een lang
artikel, dat in de Nordd. Allgem. Zeitung verschenen
E is besprekende de ontdekking in de archieven van den
1 oorlog te Brussel van eene kaart, met den titel:
Een ,,Engelsehe tusschenkomst in België" en van
1 eene memorie aan den Belgischen Minister van Oorlog,
gêgàah welke stukken zouden moeten bewijzen dat in de maand
April 1906, het hoofd van den Generalen staf op
initiatief van den Engelschen militairen geatta-
cheerde en met de goedkeuring van Generaal GRIEK-
SON, een plan zou gevormd hebben de samenwerking
1 V 11 11 il vaststellende tegen Duitschland van de Britsche
1111 11116 1 verzendingstroepen met het Begische leger in het
111 11 e 1 Q geval van een Fransch-Duitschen oorlog. Deze over-
§ eenkomst zou waarschijnlijk voorafgegaan geweest
1 zijn door eene dergelijke regeling met den Franschen
R1 41 1 Generalen staf.
191 1 De Nordd. Allg. Zeitung geeft ook enkele gedeelten
1 weer van een verslag van den Minister des Konings
1 te Berlijn van de maand December 1911 betreffende
,11 artikel 1 een ander plan van den Generalen Belgischen staf,
1S111€1d€11 waarin besproken wordt welke maatregelen er zouden
11 B€1g1ë te nemen zijn in geval van schending derBelgische
Op €€11€11 neutraliteit door Duitschland. Baron Gmarnnr, deed
,€S111O1<€11 1 uitkomen dat dit plan slechts handelde over de voor- .
1111 1411611 1 zorgen, die er te nemen zouden zijn in het geval van
_ eenen aanval door Duitschland, terwijl België, wegens
1