HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 184

JPEG (Deze pagina), 476.23 KB

TIFF (Deze pagina), 3.63 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

i ll O ` l` `>> " "`
. S jl 180
L ll
, van het Belgische Leger door de Duitsche overheid ,
" l 1 in vrijheid gesteld werden en Bern den 22sten ,
dezer maand gepasseerd zijn. Ik heb mij naar het l
je station begeven, evenals de Heeren de Raymond en
jl j de Diesbach, om onze landgenooten te begroeten
l en ons te hunner beschikking te stellen, in het geval j
*· Q 9 dat zij iets zouden noodig hebben. j
1 f Men meldt mij zoo pas dat zeven officieren van den l
I gezondheidsdienst die uit Duitschland dezen namid-
1 ; ‘, dag moeten toekomen hier zullen passeeren. Q
j jj Ik bied u enz.
'§ (w. g.) Banon DE onoorn.
mi _`”_ ël
i E G; X
jl ¤ . . E
ll Q Duntschland beschuldigt Belgie een lj
li J . . . ï‘
ll 1 militair verbond met Engeland aangegaan
ll, te hebben.
No. 98.
M. Davignon, Minister van
BuitenlandscheZaken,aanalle
lg Hoofden van Zendingenin het j
Buitenland.
j LE HAVRE, den 19den October 1914.
i l ei _ _
ll lf “ Mijnheer de Minister. E
. *1 ; «
1 wi . . . 1
_l ;§ In de Nordd. Allg. Zeitung is onlangs een artikel ;
1 ,l verschenen met het doel de meening te verspreiden X
1 gij dat Engeland in 1906 zou getracht hebben België .;
aan de Entente te verbinden met het oog op eenen ·
Q lj Franscli-Duitschen oorlog. Dit artikel is besproken ·
_" geworden in het nummer van de Times van den 14den 1
gw "' October. . 1


i ii . i*A’.ït rijn.; Y