HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 183

JPEG (Deze pagina), 547.21 KB

TIFF (Deze pagina), 3.63 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

ws.
j 179 .
e Iágggy bestaat er een 'kamp van krijgsgevangen Belgische en ï
Fransche officieren. De dokters Mriïsr en D’HAESE 1
hebben nooit hun ambt uitgevoerd in de behandeling
;NON_ 1 hunner landgenooten. Zij worden stelselmatig ont- ’
trokken aan alle uitvoering hunner geneeskundige
13 bezigheid. Hun voedsel is dat der krijgsgevangen -
1 oi’1icieren,het is te zeggen zeer1nidde1n1atig.Zij slapen op
3.j OO; armzalige bedden. De Heeren Dokters RICARD en
411 het 1 D’HAESE ontvingen 62 Mark, Dr. MIEST 141 Mark.
V Oej;- Deze soldij beantwoordt niet aan datgene, dat zij
zouden moeten ontvangen volgens de Overeenkomst
van Genève.
len Ge- De Duitsche overheid stelt hun voor naar België
1 terug te keeren, maar zij zijn van oordeel, dat dit
desertie zijn zou. Zij willen terugkeeren naar het
j9j4_ i Belgisch Leger en zijn verwonderd nu en dan sommige 1
hunner kameraden te zien vertrekken, Fransche
;e]giSehe geneesheeren, terwijl het schijnt, dat zij voor onbe-
’I-IAESEI 1 paalden tijd te Magdeburg zullen moeten verblijven.
eu die Zij hebben mij de eer aangedaan rne te vragen
eysteand 1 hunne klachten aan u over te maken. Zij verzoeken
1 u eerbiedig het noodige te willen doen opdat de Over-
gwemden eenkomst van Genève op hen toegpast worde, daar de
Nemen 1 Belgische geneesheeren even goed moeten vrij gelaten
in deze 1 worden als de Fransche.
Q (w. g.) Dr. Siïvavx.
rerheden T
gaan om Q _
xlarende, 1 No. 97.
alijkheid f . . Y .
De Minister des konings te
LSHH; Bern,aanM.Davignon,Minister
IOP b€_ van Buitenlandsche Zaken.
Zouden 1 BER:<, den 25sten januari 1915.
en graad E
1 Mijnheer de Minister.
jïgoïjicäl lk heb de eer u te laten weten dat vier en zestig
Vgdeburg officieren en soldaten van den gezondheidsdienst 1
j •
.1