HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 182

JPEG (Deze pagina), 533.71 KB

TIFF (Deze pagina), 3.63 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

-. ‘ (Uli K ing
1 il lt
' ( 178 (
j i Er
( (V RIC.ARD en D’H.àESE toe te laten het Belgische Leger
. ; i te vervoe en.
, Ik biedgu, enz. 2l
p ( (w. g.) DAv1GNoN.
I- iïê
ii j Q BIJLAGE VAN No. 96. li
ä ' i
U De Geneesheer Hulp-Majoor al
I vanlsteK1asseSevanx,vanhet
g gfl 45ste Fransche Regiment Voet-
« ll ·; ‘ v 0 l k.
r * » I 1
‘ ( i Aan den Heer Bestuurder van den Ge-
zondheidsdienst van het Belgische Leger. (
a iz l
ii ly LORIENT, den l4den December 1914.
pg , Ik heb de eer u hieronder, in naam der Belgische i
( militaire Geneesheeren Mnzsr, Rrcarzn en D’HAEsE,
al 3, gevangen gehouden te Magdeburg (Pruisen) en die .3
ik den lsten December l9l4verlaten heb,onderstaand
verslag mede te deelen. j
j gj Deze geneesheeren zijn te midden hunner gewonden E
f g ( , gebleven gedurende de veldslagen die rond Namen
V 3 plaats hadden. Zij verrichten hunnen dienst in deze Q
( stad tot rond den 20sten September.
W iig I Op dit tijdstip vroegen de Duitsche overheden
,¥’ hun toe te stemmen naar Duitschland te gaan om
Ci er de Belgische gewonden te verzorgen, verklarende,
y dat het voor hen eene kwestie van menschelijkheid
lj was en beroep doende op hun geweten.
ïï . De Garnisonarzt van Namen, Dr. SHIL-
; · LING, beloofde hun, dat zij vrij zouden zijn, op be- {
( * hoorlijke manier geherbergd en gevoed zouden
( ig;. worden en betaald volgens den overeenkomstigen graad
( { jj in het Duitsche leger. j
( Ft Deze geneesheeren werden naar Magdeburg over- ;
gebracht. Zij zijn er nog. Zij zijn nietterdaad, of ten
ill minste in principe, gevangenen. In Magdeburg (
irl
ai _
r

F