HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 181

JPEG (Deze pagina), 493.31 KB

TIFF (Deze pagina), 3.64 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

j. 177
E 3
loudente heeren, opgenoemd in uwen brief van den 18den ;
T, December l.l.. 1
ronde. 1 De Staatsminister deelt mij mede en ik heb de eer
ekomen, u te laten weten, dat hij den Spaanschen Gezant ·
zvrijding te Berlijn telegrafisch opgedragen heeft de invrijheid-
stelling onzer landgenooten te verlangen volgens de .
kstelligd schikkingen van de artikels 9 en 12 van de Overeen-
vrijheid komstvan Genève van den 6den juli 1906.
evangen j Ik bied u, enz. _
r Over- j (w. g.) Baaox Granmrïn.
ook liet 1
gestuurd i ­­­----
lulp niet j
11st van NO. 96.
i . M. Davignon, Minister van ’
GNON. g Buitenlandsche Zaken, aan
Baron Grenier, Minister des
Konings te Madrid.
LE HAVRE, den 9den januari 1915.
Mijnheer de Baron,
igs t e r
n, Mi- j Ik heb de eér u onder dit omslag, het afschrift
d s c h e ” te doen toekomen van eenen brief van den Franschen
hulp-major dokter SEVAVX, aan het Hoofd van den
; ygezondheidsdienst van het Belgische leger, en die
1915. j niij overgemaakt is door eene mededeeling van den
Minister van Oorlog van den 29sten December l.l.
Zooals gij zult zien, weigeren de Duitsche overheden
_ a op onze Belgische geneesheeren de regelen toe te
‘€11_bï1€f passen der Overeenkomst van Genève.
;reffende g Ik verzoek u de bemiddeling van de Spaansche
Eeneraal 1 Regeering te willen inroepen om aan de Duitsclie
;werpen, Regeering het verzet van de Belgische Regeering
5- _ bekend te maken, betreffende het niet nakomen A
>og1ngen 4 der Overeenkomst van Genève en namelijk de weige-
=genees­ gring van de Belgische militaire geneeslieeren llIEST,