HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 180

JPEG (Deze pagina), 500.28 KB

TIFF (Deze pagina), 3.64 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

V . *1 11 .
1 «­ X
1 jl 11
1 i jt 176
[ 1 1
« I 4 heeren Dasriusi-2 en Boramv, gevangen gehoudenteg 1
1 VVit'temberg. . 1 j
1 jr Deze dokters verzorgen geen enkele gewonde.
g 1 Het is me langs bevoegde zijde ter oore gekomen, ij <
{ .§ dat Fransche militaire geneesheeren hunne bevrijding j ‘
ij bekomen hebben. g :
1 “ Ik verzoek u geene enkele poging onbewerkstelligd :
ij , te laten, opdat ook onze geneesheeren in vrijheid j
. jj zouden gesteld worden. Niet alleen, zijn zij gevangen
jê genpment tegenärijdig met aïtiäël 9 "der gxïer; Q
p j p , ­een ·oms van eneve, maar ie en zrj oo ie j
1 j recht, te verlangen terug naar hun leger gestuurd
ä 1 te worden, daar het gebleken is, dat hunne hulp niet E
1 i onmisbaar is; artikel 12 van de Overeenkomst van g
‘j .1 Genève is duidelijk wat dit betreft.
3 ,1 M Ik bied u, enz.
(w.g.) D.avrGNoN.
’ï V #
E j 1
ë 1ï
1 -
:« W BO. 95. 1
r , 4 1
" iias
` De Minister des Konings tej
j v; Madrid, aan M. Davignon, Mi·§
nister van Buitenlandschei
j gg Zaken.
¥· te *
if Y IVIADRID, den 18den januari 1915.

jj. Mijnheer de Minister,
1 1
ji j jj Ik heb ine gehaast de voorschriften in uwen brief
.*j­ jj van den 15den 1.1. bevat, op te volgen, betreffende
31 de mvrijherdstelling van M. den Geneesheer Generaal
Q; gj: Sramïonrrr, van zijne bijgevoegden van Antwerpen,
Q 1 l_j en van de dokters HENRARD en vAN Assem;.
1 j jg _ Ik heb het me ter harte genomen dezelfde pogingen 1
Q1 in het werk te stellen ten voordeele der andere genees-
,, 1.
` ;;* *‘ 1
.11 _ j