HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 490.44 KB

TIFF (Deze pagina), 3.52 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

'@ 16
i rechtvaardig, het gebruikte middel om deze te be-
ïl komen, is niet te bestempelen.
i Alhoewel Graaf BERCHTOLD zeer behendig het
·ï‘ oogenblik van handelen heeft afgewacht, het Engel-
J sche Kabinet ingenomen zijnde door het vraagstuk
' van Home Rule en van Ulster, het Hoofd van den
lf Franschen Staat en deszelfs eersten Minister op reis
ä zijnde, en de Russische Regeering verplicht zijnde,
rekening te houden met belangrijke werkstakingen,
het feit, dat de Oostenrijksche Minister noodig heeft
·' geoordeeld aan de groote Mogendheden een uitleggend
j memorandum toe te sturen, geeft aan deze groote
, Mogendheden, bijzonderlijk aan deze van de ,,Triple-
{ Entente", het recht te antwoorden, het is te zeggen
te discussieeren, tusschen te komen ten voordeele
van Servië en onderhandelingen te voeren met het
Kabinet van VK eenen. Indien men daar het snelst
j mogelijk toekomt, zal een groot voordeel behaald
j zijn voor het behoud van de Europeesche vrede.
j Zelfs zou eene overhaastige militaire demonstratie van
het Oostenrijk-I-Ioiigaarsche leger tegen Belgrado,
‘ na de weigering van de Servische Regeering, het
’ uëtjäiatum te panvaarden, misschien geen onher-
r s e aar voorva zijn.
. Eindelijk is het accoord niet volledig onder de drie
leden van de Triplice in het huidige conflict. Het
zou niet te verwonderen zijn, indien de ltaliaansche
Regeering een afzonderlijke rol wilde spelen en trachte
tusschen te komen in het belang van den vrede.
Aanvaard, enz.
(w. g.) BARON BEY12Ns. ,