HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 178

JPEG (Deze pagina), 640.19 KB

TIFF (Deze pagina), 3.65 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

, il
w J
I { ïi 174 E
{~ E K
Y jl Duitsche confraters (die, volgens het zeggen van? b
, gr Dokter V.A.r*rRY, niet alleen onbeschoft waren, lj 9
, maar ook heelkundige werktuigen stalen) toonden lj
het verlangen naar ons front terug te keeren. Ik §j
jj Q; beloofde mijn vertrek te verhaasten en den 20sten
Q November had ik een onderhoud met Generaal li
j , STA1NFoR1‘H, die me de nota overhandigde, waaraan
i deze een toevoegsel is. Den 23sten November, te
i 9% uur, liet de generaal me weten door dokter CLOTTEN, IQ
T ii dat de geneesheeren en apothekers door de comman-
5 datuur ontvangen geweest waren en dat een officier j‘
j { van ordonnantie hun brutaal had medegedeeld, W
Q EE jl I in den naam van den Minister van Oorlog, dat zij ll
E f· zich des anderendaags den 24sten November te gï
; L 9 uur van dien morgen, aan het Midden station j
N l moesten bevinden en dat zij naar Heidelberg (Duitsch­ N 5
land) zouden vervoerd worden. Zij moesten een stuk
jj; Q? « teekenen, door hetwelk zij verklaarden, dit bevel
T I ontvangen te hebben en te weten, dat zij, indien {
T_ I zij er niet aan voldeden, volgens de wetten van den
,§;§ oorlog zouden behandeld worden. Een der genees-
I heeren vroeg het woord om enkele uitleggingen te
bekomen; er werd hem geantwoord, dat het bevel i
hi duidelijk genoeg was en er geene uitleggingen aan
jj toe te voegen waren. I 1
lf W Een uur later vertrok ik van Antwerpen met de ï ë
jëç Q nota van den Generaal en andere papieren in mijn ,N `
jl bezit, die ik in mijn verband verborgen had. Ik Y
,j' Q `f geraakte uit de stad bij middel van valsche paspoorten l
en nam te Merxem den tram tot Bergen op Zoom. I T
Q ``ijf uur later kwam ik in Holland aan, zonder aan I ~
I de grens te veel moeilijkheden te hebben ontmoet. p
jj; In Holland, daar ik te veel onder mijn wonden q
ä leed, nam ik een dag rust, daarna begaf ik mij naar I N
p DenHaag, waar M. de Prins DE LIGNE mij een Iêgêl- 1 _
;» matig paspoort overhandigde, alsmede een diploma- ‘
á tischen koerier voor het Ministerie van Buitenlandsche 2
Q? ¤ Zaken te Le Havre. I
Langs Londen gepasseerd, waar ik mij bij den I
» i l E
9 .ï
Vi
lg ll. r , ____, ...,, _,__,_~,_,__,____:__,_,_______¥..
‘ ; ‘· N - - NE- Y: - W ’ ’ ’ '"' ”"`_~