HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 177

JPEG (Deze pagina), 491.42 KB

TIFF (Deze pagina), 3.67 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

. 173 ‘
dert den) te vernemen, naar welke plaats wij ons moeten be- 1
{E, van geven.
Bïoêkên Y ANTWERPEN, den 21sten November 1914. 1
okters j ·
ikometig . W
Genève j (w. g.) Dokter STAINEORTH,
1 Haag, j
October j Generaal-Geneesheer.
fan den g
znkomst
2de Bijlage van NO. 93.
PNON. §Toevoegsel aan de Nota overhandigd
g door M. den Generaal Geneesheer
STA1NEOR’1‘H,I-Ioofd van den Ge-
Q neeskundigen dienst der
· stelling Antwerpen.
genees- è
militair
ïfêmïêllt Ontsnapt uit het militaire gasthuis, den dag der
ukking intrede der Duitschers te Antwerpen, ben ik achter-
latuïlf, eenvolgens in vijf verschillende huizen bij liefdadige
·ET en * vaderlanders en vrienden geherbergd geworden, steeds
even- ; ­de betrekkingen onderhoudend met de militaire
ECTOR, geneesheeren, M. de dokter RIDDER VAN HAVRE
. en M. de dokter “7ATTRY, aan dewelke ik mijn inzicht
annen, j mededeelde Antwerpen te verlaten en bij de eerste
Wordt, j gelegenheid het Ministerie van Oorlog te vervoegen
eb ik ‘ , Door deze heeren vernam ik, dat onze geneesheeren
enees- , en apothekers beneden den graad van majoor ver-
ndant “ plicht waren hun ambt in het gasthuis te ver-
>ort·en vullen (de Duitsche Hoofdgeneesheer den graad
ükïllk van majoor dragende) en dat de anderen (hoogere
indag officieren) zich ter beschikking van de comman-
VOOTCI datuur moesten houden. 1
nocht Al onze geneesheeren en apothekers, die bitter
eering j klaagden over de weinige wellevendheid hunner
lil