HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 176

JPEG (Deze pagina), 579.61 KB

TIFF (Deze pagina), 3.67 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

1 1*
, · Q1 172 1
` 1 1
M. de dokter HENRARD is geinterneerd sedert denjte
~ Q llden October met den dokter VAN ASSCHE, van §g·
Brussel, en tot niets doen gedwongen. f
jj { ; Wees zoo goed tevens de bemiddeling te verzoeken Q
- fl van de Spaansche Regeering, opdat deze dokters;
fx 1 ïj hunne vrijheid zouden herkrijgen overeenkomatigi
j` de bepalingen van de overeenkomst van Genèvej
ïï · van 1906 en van de reglementen van Den Haag,
I E J van den 29sten juli 1899 en van den 18den October ii
1 1907, betreffende de wetten en gewoonten van den
_ E ` oorlog te land, die de regelen van de Overeenkomst
1 1 1 van Genève bezegelen.
Q gj lj ; Ik bied u, enz.
; 1 ; 1
T (w.g.) DAVIGNON. § T
. gl '
'; F lste Bijlage van NO. 93.
1 1
ïi 3 Ik ondergeteekende, STAINFORTH, generaal genees-
lj ' heer der versterkte stelling Antwerpen,in het militair
il 5 gasthuis der stad gebleven na het bombardement 1
der stad, verklaar te Antwerpen ter beschikking
i E gehouden te worden van de Duitsche commandatuur, ä ­
2 tezamen met de hoofd geneesheeren HOEVOET en
i VAN EX en talrijke geneesheeren en apothekers, even- 1
IT, 11, als mijn ordonans, de soldaat BEQUAERT, HECTOR,
van het 7de linieregiment. ç
T, -ï` N a verschillende pogingen, om het lot te kennen, ,5
Ci jr dat ons door de Duitsche overheid bestemd wordt, jj
1 pogingen die zonder gevolg geblekeir zijn, heb ik g
§ 1 gisteren, 20sten dezer, met de hooggenoemde genees- r
)E¥§ 1 heeren een bezoek gebracht aan den commandant T
X ‘j§ë “ generaal voN BoDENHAUsEN, ten einde paspoorten
3 Q 1 te bekomen om het Belgische leger in Frankrijk
ig te vervoegen; hij heeft ons opgeroepen voor Maandag
; aanstaande, 28sten dezer, te 9 uur, om zijn antwoord j
te ontvangen. Indien dit antwoord gunstig mocht
. jgï ; zijn, zouden wij gelukkig zijn van onze Regeering j

jg
. 1 1
‘ j j j vw j j « ----