HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 175

JPEG (Deze pagina), 521.21 KB

TIFF (Deze pagina), 3.64 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

1 171 J
NO. 93. .
1
Van M. Davignon, Minister van I
Buitenlandsche Zaken, aan ‘
Baron Grenier, Minister des .
Konings te Madrid. 3
r van LE Hàx/RE, den 15den December 1914.
3 a n
r d QS Mijnheer de Baron,
elegram).
Ik heb de eer u onder dit omslag te doen toekomen:
1914_ j IO. Het afschrift eener verklaring uitgaande van
M. de dokter STAINFORTH, generaal geneesheer der
ren zijn ä versterkte stelling Antwerpen.
gevoerd 20. Het afschrift eener volledigende nota, uit-
n Belgje j gaande van den reserve-onderlurtenant FrERr:Ns.
n. g Uit deze dokumenten blijkt, dat de militaire genees-
militaire heeren, die in het gasthuis van Antwerpen gebleven
Lui]; en zijn na de ontruiming van deze versterkte plaats,
mbt te i naar Duitschland gestuurd zijn, niettegenstaande de
internationale overeenkomsten op dit gebied aan-
aansche gêgaan.
ju QVQI 3 Ik zou u dankbaar zijn, indien gij dit feit zoo spoedig
die in Q mogelijk ter kennis van de Spaansche Regeering
st van F bracht en haar deed opmerken, dat volgens de termen
j van artikel 9, alinea I, van de overeenkomst van
_§ Genève van 6 juli 1906, de geneesheeren en het
NON. gasthuispersoneel niet mogen behandeld worden
1 als krijgsgevangenen. °
Ik verzoek u dringend de invrijheidstelling van M.
den generaal-geneesheer STAINFORTH en zijner helpers
’ van Antwerpen te verlangen.
De toestand, dien ik u hier blootleg, is niet de
` eenige in zijn soort. Uit eene geloofwaardige verklaring
blijkt, dat M. de dokter HENRARD, van Brussel, te
Halle geinterneerd is, evenals zijne vrouw (deze laatste ,
is van haren echtgenoot gescheiden en mag niet in
E betrekking tot hem staan).