HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 172

JPEG (Deze pagina), 521.36 KB

TIFF (Deze pagina), 3.62 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

i ., l W 4
V, l I
[ 168
1; ·
l , if oorlog. De Belgische Regeering teekent levendig i
; T verzet aan tegen het gebruik van negertroepen die niet 1 1
K f ij ;i gedisciplineerd zijn e11 niet begeleid zijn door blanken ‘
I gj { daar deze troepen tot alle buitensporigheden in staat E1 ·
{ C zijn. Ik verzoek U ons verzet aan de Spaansche Regee­ ’j
V . ring bekend te maken en aan deze te vragen aan de Duit­
. 1 1 sche Regeering mede te deelen dat de Regeering des
K 1 j Konings, overeenkomstig de regelen van het interna-
j E tionaal recht, weigert de negerbenden door hunne Ii
Q ~ inlandsche hoofden aangevoerd te beschouwen als, '
L li regelmatig strijdende legers. 1
; I (w. g.) DAVIGNON.
1 1 2* 1
5 1 I à- 1
. 11
J NO. 91. j
V;` De MinisterDes Konings te
E 1;. Madrid aan M. Davignon, Mi- 1
l1 ’ nister van Buitenlandsche
j Q i Z a k e n.
1 1 1
lj; jj, MADI{ID, den 13den October 1914.
1 ~
l l Mijnheer de Minister,
1 ‘ .1
ll l Ik heb niet nagelaten de voorschriften van uw
ui 1 telegram van den 12den October, betreffende het verzet
*?' §_ van de Regeering des Konings tegen het gebruik,
ii j in Congo door de Duitschers van niet-gediciplineerde
j en niet begeleide negertroepen, op te volgen. 1
Eg De Staatsminister heeft me zoo even het hieringe­
iz Q; sloten afschrift overhandigd van het antwoord van _;
den Minister van Buitenlandsche Zaken te Berlijn g
, op de mondelinge nota door dewelke de Spaansche §
Gezant gelast werd hem bekend te maken met
j de weigering de negerbenden die door hunne
ä 1"Jäg inlandsche hoofden aanegevoerd worden als regelma- gg
,· tigstrijdende legers te beschouwen. I
, 111; r
{ V

‘· I I
ï ï
ï ï j1____ ,”___ __ Y Y , . . 1 ·»­·­ ·~~»--·­-~~ · """ "