HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 171

JPEG (Deze pagina), 514.57 KB

TIFF (Deze pagina), 3.64 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

167 1

Lukuga, door uitzetbare kogels, gezegd durn­dum ge- 1
troffen waren. De uitwerking door de kogels verwekt ‘
v a n 1% was zoodanig dat men op het eerste zicht zou gemeend
a a n 1 hebben dat de wonden die de lijken vertoonden voort-
d e s kwamen van 37 millimeters-granaten.
g Naar aanleiding dezer feiten, heeft de Regeering ·
des Konings aan den Heer TOMBEIYR verzocht bij den
915. ._ï Duitschen Bevelhebber verzet aan te teekenen tegen
, het feit dat door troepen die onder zijn order staan
,1 kogels gebruikt worden, die verboden zijn door de
j internationale verdragen. Er werd hem daarenboven
I ver- gg voorgeschreven aan dezen officier te beduiden
insche dat iedere Duitsche soldaat, ’t zij Europeaan of
{egee- inboorling die gevangen genomen wordt door de Bel-
gische troepen en op wien verboden niunities gevonden
1 worden, voor den krijgsraad zal gedaagd worden en
DN. behandeld als een misdadiger tegen het gewone recht.
1
V III.
Gebruik van niehgedisciplineerde en niet
fïrï- in de kaders opgenomen Inboorlingen.
Q 1
Jezen No. 90.
vr de
>pde 1 M. Davignon, Minister van
rgren , Bnitenlandsche Zaken, aan
Kasa j Baron Grenier, Minister des
oläu- j Konings te Madrid (Telegram).
r er ­
.d1ng OOSTENDE, den 12den October 1914.
11nk- De algemeene onder-Gouverneur van Katanga
`Off1· seint dat de Duitschers tegen de troepen van Belgisch-
Yäïl Congo inboorlingen gebruiken door hunne hoofden aan- ,
èlmg gevoerd en die niet de minste opleiding genoten heb-
a en bende betreffende de wetten en gewoonten van den