HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 170

JPEG (Deze pagina), 479.67 KB

TIFF (Deze pagina), 3.64 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

._ mff
. 1 , 166
. 1 N6. 89. L
, M. Davignon Minister van
t ;1 Buitenl andsche Zaken, aan f
i. Baron Grenier, Minister des
( 1 Konings te Madrid.
1 1 Q
Q LE Hávna, den 31sten Maart 1915.
1 Mijnheer de Baron,
, w Ingesloten zult gij eene nota vinden die ik U ver-
ti; zoek wel te willen overhandigen aan de Spaansche
jj Regeering, haar vragende ze aan de Duitsche Regee- jg
ring te doen toekomen.
E Ik bied U enz- 1
1 ï‘ 1 (w.g.) D.-XVIGNON.
-ï A1 J
: ·
BIJLAGE BI] N6. 89.
= 1
_ N o t a.
( De Rijksopzichter Tombeur, Bevelhebber der troe-
; ( . pen aan de oostgrens van Belgisch Congo, heeft de
1 Belgische Regeering een exemplaar van kardoezen l
_ i 1 met uitzetbare kogels doen geworden. die voor de
Q, Q . jacht gebruikt worden en die gevonden werden op de 1
{ ( ( plaatsen die door de Duitsche machten bezet waren
_§ l ( den 20sten November, gedurende den slag van Kasa j
Kalowe (Z. O. van het Meer Tanganika). Dit doku-
‘; ment werd overhandigd aan den voorzitter der
V Commissie van onderzoek betreffende de schending
[ van de oorlogswetten. (
gij · M. TOMBEUR heeft buitendien aan de Konink­ g
; ijl lijke Regeering medegedeeld dat twee onderoffi- 1
g cieren onzer koloniale troe en in den nacht van 1
~ 4 ­ . P . . J
25 op§26_Februar1 gesneuveld in eene schermutseling
met eene Duitsche afdeeling, tusschen Impala en

l ( 2
1 .
ik wnèèw Z ‘ ‘ _ Q " ‘i.:;ï;;.r;, 1 - Y "·" W