HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 509.11 KB

TIFF (Deze pagina), 3.53 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

15
d Keizer, bereid in het belang eener dynastieke broeder- `
H lijkheid (lostenrijk-Hongarije tot het uiterste te
g steunen en beinvloed door de gewettigde vrees,
is verwekt door de aanslagen op de Koninklijke Per-
l_ SOIIGII.
lj Op te incrken valt daarenboven, dat de lluitsehe
H pers, ter uitzondering wel te verstaan van de socialis-
;l tische dagbladen, schijnt terug te zijn gekomen van
jl de eerste verwondering, veroorzaakt door de Oostenrijk-
5 Hongaarsche nota. Zij zingt hetzelfde liedje als de
pers te \`eenen en te Budapest en voorziet koel-
bloedig eenen gebeurlijken oorlog, alhoewel de hoop
wordt uitgebrukt, dat deze zal gelocaliseerd blijven.
Eindelijk wint het gedacht meer en meer veld
onder mijn‘eollega's en ik geloof, dat dit gegrond
is dat het minder l1et verlangen is de dood van
den Aartshertog te wreken en een einde te stellen
aan de panservische propaganda, dan het verlangen
g van zijne persoonlijke rehabilitatie als staatsman,
­ die Graaf Brïker-1’ro1,1> er toe aangezet heeft deze
, ongeloofelijke nota, zonder voorgaande in` de diplo-
· matie, naar Belgrado te zenden. 'an het oogenblik
af, dat zijne eigenliefde en reputatie op het spel staan.
zal het hem zeer moeilijk zijn te wijken, tijd te winnen
, en zijne bedreigingen niet ten uitvoer te brengen.
; De voordeelige kenteekens zijn min zichtbaar.
l Nochtans verdienen deze aangeduid te worden.
j Zonder te spreken over de openbare opinie i11 lêuropa,
' die niet de noodzakelijkheid zou verstaan zijnen
= toevlucht te nemen tot de wapens, om een conflict
Z op te lossen, welk onbctwistbaar door de diplomatie
moet worden geregeld, schijnt het onmogelijk geene
rekening te honden met de algemeene beweging
van reactie en afkeuring, die zich afteekent buiten
Duitschland en (lostenrijk-Hongarije, tegen de be-
woordingen zelf van het ultimatum van Graaf läickeu-
» ‘1`<n.1>. Het Kabinet van l'eenen, welk, wat den grond
betreft, gelijk had, is in `t ongelijk wat den vorm
betreft. lle vraag om voldoening te verkrijgen is