HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 168

JPEG (Deze pagina), 456.08 KB

TIFF (Deze pagina), 3.70 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

jr fl; I
k r 1 164
1
; vn gs
F Gebruik der kogels ,,dum­dum" door het
L 1 jg Duitsche Leger. gj
1,1 11 1 NO. 88.
u ,‘ -1 i
il · 1
T, [ M. Davignon, Minister van
_$ Buitenlandsche Zaken, aan
alle Hoofden van Zendingen
w§; · in het Buitenland. 5j
1 ‘ · 1
1 OOSTENDE, den 10den October 1914,
ï ix V i
Mijnheer de Minister, {
i ji ik Ik heb de eer u hierbij eene nota van protest van de
{Q. ` j , Regeering des Konings te doen toekomen tegen het
*; gebruik door de Duitsche legers van de kogels, gezegd jj
äè ïi Hdum-d¤m­"
jg Ik verzoek u ze wel te willen overhandigen aan de
1 ä 51 Regeering bij dewelke gij geaccrediteerd zijt.
j ï if Ik bied u enz.
,1 " (w.g.) DAvrGNoN.
H _. BIJLAGE BII No. 88.
j lv Memorandum. g

rg 3 De Belgische Regeering heeft de eer de hier uiteen-
ä ï g gezette feiten, die duiden op schendingen vanwege {
’g ïä de Duitsche militaire overheden der overeenkomsten,
E den 18den October 1907 door de Keizerlijke Duitsche
' ëg Regeering onderteekend, ter kennis te brengen van de
Y; Mogendheden die mede de Overeenkomsten van Den
W Haag hebben geteekend. · - li
. { De Commissie van onderzoek, die te Antwerpen i
g zetelt, heeft verschillende malen geneeskundige getuig­
5; ; 11
1 ïï i ’¥
i i i
1 , ï ï'ï»­~` ïT:ï""" ’ j Mi- I V V Y J 7