HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 165

JPEG (Deze pagina), 547.13 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

5 161 1
rs
[gp van .1 · Bijlage bij de nota van de Belgische
rrlijkste E Rêgèêflhg.
ht haar Burgers in België gevangen genomen,
1tOP_l. geinterneerdinDuitschland en er
ïggêhlk li 0 verleden.
aagsche
ast een- ï , _ _ _
r BEUI<ELAERs, jos., overleden 1n het ziekenhuis
luitschê van het kamp te Soltau, den 14-9-14, ten gevolge
rug der ; van bloedvaatverkalking, begraven te Soltau.
eronder 1 CALS, PIENRI., overleden in het ziekenhuis van het
rgêêring " kamp te Soltau, den 7-9-14, ten gevolge van ouder-
de rrrrS_ r domszwakte, begraven in het `kamp te Munster.
dr Bep DELAURE, EDOUARD, overleden in het kamp te
redeeld q Munster, den 15-10-14, ten gevolge van ouderdoms-
Jmmigé Q zwakte, begraven in het kamp te Munster.
Volkiug r DENORME, LEONIE, dood aangebracht in het zieken-
,r gered 1 huis van het kamp der krijgsgevangenen te Schnei
igaarldê · derniihle, aldaar begraven.
met dê DE PRINz, ALFRED, overleden in het ziekenhuis
Werden 1 van het kamp te Soltau, den 3-10-14, tengevolge eener
egeverr langdurige ontsteking van de luchtwegen, begraven te
ärdOmS_ Soltan.
_ Eene DonI~:;xIoNI>, Ur<rsAIN, geboren te Visé (Luik), den
äerrhurs 1 10den Februari 1839; overleden in het kamp te Mun-
thijnlijk ·ster, den 28-8-14. _
rder de ELSEN, LOUIs, overleden in het ziekenhuis van het
Zerdjke kamp der krijgsgevangenen te Munster, den 3-11-14,
d dezer 1 in dit kamp begraven.
r FEYAERTS, FI<ANz, geboren te Rotselaer in 1862;
overleden tengevolge van een vuurschot in den buik,
U in het kamp te Münster, den 3-10-14, in dit kamp
, begraven. ·
1 Him, FELIX, overleden in het ziekenhuis van het
. kamp te Soltau den 29-10-14, ten gevolge van bloed-
. vaatverkalking, begraven te Soltau. .
KAES, CORNElL1.`FZ, van Leuven, 7, Statieplein; ge-
boren in 1857; gestorven in het ziekenhuis, in het
1