HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 164

JPEG (Deze pagina), 550.57 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

il ` j
{ 1 Z
{ i 160 ’
2 l ` lj
jj onder de reis en gedurende eene gevangenschap van
n _ rzes maanden of meer, werden zij als de gevaarlijkste .
jl . misdadigers behandeld.
c ` j ï De Regeering des Konings ziet zich verplicht haar
i verzet plechtig te herhalen, en met alle kracht op te
M E staan tegen een handelwijze die ontegenzeggelijk jïj
2 j ·eene schending is van het artikel 50 der Hde Haagsche A,
overeenkomst, en den spot drijft met de meest een-
.. voudige wetten der menschheid.
jj Steunende op de inlichtingen, haar door de Duitsche
Regeering zelf verstrekt door de mededeeling der
jj lijsten der Belgische krijgsgevangenen, waaronder
i ä? vele namen van burgers geraakt zijn, is de Regeering
jj ‘ des Konings bij machte te verzekeren dat de mis-
ag *‘ l bruikelijke handelingen, hierboven aangehaald, Bel- ‘
jl B gische burgers van allerlei ouderdom hebben benadeeld, j
( ~ en geschied zijn in al de sreken van België. Op sommige
jg i plaatsen, is bijna de gansche mannelijke gevolking ]
·gevankelijk medegevoerd geworden. Een groot getal
burgers zijn in het gevang gestorven. De hierbij gaande *
lijst duidt er acht en twintig aan. De namen met de Q
g, inlichtingen, die er mede in betrekking staan werden l
­doo1 de Duitsche Regeering zelve opgegeven.
Vl Vijf mannen zijn gestorven tengevolge van ouderdoms-
P ; zwakte; twee anderen waren 76 jaren oud. Eene ,
* j§ vrouw, Leonie Denorme is ,,dood in het ziekenhuis l
ii van Schneidemuhle aangebracht," En waarschijnlijk
* zijn vele andere ongelukkige onschuldigen onder de j
ll i zelfde omstandigheden bezweken. De Keizerlijke j
E? Duitsche Regeering zal de verantwoordelijkheid dezer
1l§ feiten dragen.
j 3.
, w
l ï‘ l
H, Q
l ïi "= Y
‘ 4 ‘i li
äl
W ï 1 H
is
ïä ’