HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 163

JPEG (Deze pagina), 611.08 KB

TIFF (Deze pagina), 3.59 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

159
li
en de der overeenkomst, behelst in zijn artikel NO. 50 de· .
H_ Zij volgende bepaling:
ie, in Q. ,,Geene enkele gezamenlijke straf, noch geldelijke,
jêverd á noch andere, zal mogen uitgevaardigd worden tegen
nera1­ bevolkingen om feiten door eenlingen bedreven
gpoort l_ en voor de welke zij niet kunnen aangezien worden
rriften ij als zijnde gezamenlijk verantwoordelijk?
orten, Van af den 2en October 1914, heeft de Regeering
in het des Konings, steunend op de hierboven aangehaalde~
zijn l teksten, door de welwillende bemiddeling van den
Jr de Minister der Vereenigde Staten te Brussel, bij de
keizerlijke Regeering levendig verzet aangeteekend
‘ tegen de stelselmatige oplichting in België en het naar
jgj5_ Duitschland overbrengen van burgers, onschuldig
aan alle deelneming in den oorlog.
Dit verzet is verschillende malen bij de Koninklijke
1 Spaansche Regeering herhaald geworden.
ë Den 28sten Februari l.l. heeft de Keizerlijke Duitsche
Regeering aan den Spaanschen Gezant te Berlijn
ujjïên eene nota overhandigd, die aan de Belgische Re-
ztobêy geering medegedeeld is geworden en bevat dat: alle
ihjand j onder beschuldiging staande Belgen, die noch
,Oïd€ .misdadige,nochverdachtepersonen
gende j zijn, de toelating zullen bekomen naar hun land
` terug te keeren.
mjjëu Indien wij ons geluk kunnen wenschen met den
ëgêlem . bekomen uitslag, dank aan de tusschenkomst
t het der Regeering Zijner Katholieke Majesteit, kunnen
1 van al wij echter niet nalaten te doen uitschijnen dat de
ïonlst E nota van het Auswartiges Amt eene volledige beken-
j tenis is dat Duitschland het recht en de wederland-·
Schik- g sche verdragen geschonden heeft. De Regeering des Ko-
tmden, j nings neemt er akte van dat duizende Belgen die thans
,€d€n_ ; naar hunne haards1;eden teruggezonden worden noch
gj dg ë znisdadige noch verdachte personen waren, maar
[Ende bijgevolg enkel onschadelijke burgers. Deze onge-
ïukkigen zijn van hunne families weggerukt geworden,
je ge- § Waarvan zij heel dikwijls den eenigen steun waren;
Zjkêl j 1 zij werden naar Duitschland overgebracht en