HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 162

JPEG (Deze pagina), 547.73 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

`]‘ ­
1/ :1 ï
` ~1
i L1
lj ; ' 158 ç
{ ?° n1isdadiger, nocl1 verdachte versonen zijn, zullen de ïï
' Q 1. toelating bekomen naar België terug te keeren. Zij
5 g zullen moeten voorzien zijn van een vrijgeleide, in
A lj het buitenland door de Duitsche Konsuls afgeleverd Q
gp 1 e11 in Duitscl1land door de Stellvertretende General- ‘
· ‘­ kommandos. Daarenboven zullen zij een paspoort `Z
3 moeten bezitten, dat voldoet aan de voorschriften 1
,f van het keizerlijke dekreet betreffende de paspoorten, E
f 1§ van den lóden December l.l. De Belgen, die van het *
buitenland komen, zullen moeten voorzien zijn
jr va11 een bijzo11der wettigingsbewijs, dat door de ej 1
g Duitsche Konsuls afgeleverd wordt. j 1
. jj j
I; BERLIJN, de11 28sten Februari 1915.
1 ` 1 1
" ‘ 2de Bijlage van N9. 87. 1
jg N ot a. _
,| 1 .i i
De overeenkomst betreffende de wetten en gebruiken 1
lg ïj van den oorlog te land, te Den Haag op 1O October ë
jê gj 1907 door de vertegenwoordigers van Duitschland <
en van België geteekend, en later nogn1aals door de 1
E twee Mogendl1eden bezegeld, bevat de volgende ; P
Ef L artikelen.: , 5 l
. Arz‘i/zal 1. ,,De verdragmakende Mogendheden zullen
aan hllllïlê gewapende machten te land maatregelen l
gj voorschrijven, die in overeenstemming Zijll met het j (
ijf , Reglement betreffende de wetten en gewoonten van 1
den oorlog te la11d, door de huidige overeenkomst T
n aanvaard." f
J r Ar/z'/cel 3. ,,De oorlogvoerende partij, die de schik- ä
1, A ki11gen van het bedoelde Reglement zou schenden, f Y
Q, zal gehouden zij11 eventueel de schade te vergoeden.
lï Zij zal vera11twoordelijk gesteld worden voor al de
Q; daden, bedreven door personen, die tot hare gewapende 1 {C
11 ~ macht b€llOO1‘€1'1.” = $1
I , Het Reglement betreffende de wetten en de ge- ‘~1
,1 ‘ ljgï, woonten van den oorlog te land, bedoeld door artikel 1 Z
<l1 s· 1
;*¢ “% -
1
1 1 .