HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 161

JPEG (Deze pagina), 467.23 KB

TIFF (Deze pagina), 3.64 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

‘°ï
l ï
157
olge van , - No. 87.
alenaan M. Davignon,Minister van
Jgezant ll Buitenlandsche Zaken aan W
kunnen Baron Grenier ,Minister des
aan de j Konings te Madrid.
iten zal E
Lndigen. LE HàvRE, den 30sten Maart 1915.
straffen
2 daden Mijnheer de Baron,
van de 1
iets dat Baron F allon heeft mij een afschrift doen toekomen
troepen eener nota van het Auswartiges Amt aan den Spaan-
Ce mili- § sehen gezant gericht den 28sten Februari. Den tekst
massa daarvan vindt gij hier ingesloten.
H. Het Ik bid u aan de Spaansche Regeering te verzoeken
namen de hierbijgaande nota, die een antwoord is op deze
2 Duit- laatste mededeeling, - waarvan den inhoud u zonder
rs had 5 twijfel reeds te Madrid zal medegedeeld zijn, voordat
onder deze brief u bereikt heeft ~ in Berlijn te doen over-
2 won- J handigen.
1 twee Ik bied u, enz.
ouder- (w. g.) DAVIGNON.
erdom
I lste Bijlage van NO. 87.
lreven j .
ok de I Embajada De Espana
litaire , BERLIN
§ Auswärtiges Amt, NO. 1 lb 4936/26299, Mondelinge
nijner E nota.
Aan het Spaansche Gezantschap,
i Als antwoord op de mondeling gedane nota van
den 22sten dezer maand, heeft het Departement
van Buitenlandsche Zaken de eer aan het Koninklijke p
Spaansche Gezantschap het volgende bekend te "
maken:
Alle onder beschuldiging staande Belgen, die noch