HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 160

JPEG (Deze pagina), 559.07 KB

TIFF (Deze pagina), 3.64 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

l à 156
4 Q
§ 1914 in het gasthuis der gevangenen ten gevolge van
W ik oorlogswonden, begraven te Munster Lager.
A Ik verzoek u deze inlichtingen mede te deelen aan
. ‘ de Spaansche Regeering opdat zij ze aan haren gezant
= i te Berlijn zou kunnen zenden. Deze zal er zich kunne11 E
’ van bedienen om opnieuw en met nadruk aan de jj
lf nota te herinneren, die hij zeker niet nagelaten zal gï
. ä. hebben aan de Keizerlijke Regeering te overhandigen. E
il _ De wetten van den oorlog verbieden het straffen
jj gg eener gezamenlijke bevolking der ongewettigde daden jj
,· door burgerlijke eenlingen bedreven (art. 50 van de
gj I`de Haagsche. Overeenkomst 1907). Gesteld, iets dat ij g
jg nooit bewezen is, dat burgers op de Duitsche troepen Q
li in België zouden geschoten hebben, hadden de mili­
ij taire overheden niet het recht onschuldigen in massa
jj weg te voeren. Zij hebben dit nochtans gedaan. Het
g§ is duidelijk dat de vijf burgers waarvan de namen §
ii hierboven weergegeven zijn, niet persoonlijk de Duit-
gë sche troepen hebben aangevallen, want· anders had ;
j men ze neer geschoten. En nochtans zijn er twee onder
hen weggevoerd geworden, niettegenstaande de won- ä
4 den die hunnen dood hebben veroorzaakt, en twee
i anderen niettegenstaande dat zij eenen hoogen ouder-
jj dom bereikt hadden daar de eene van ouderdom
gestorven is en de andere 75 jaar oud was.
Niet alleen kenmerken deze voorbeelden de bedreven j 4
schending van het oorlogsrecht, maar doen zij ook de ] 1
bijzondere onmenschelijkheid der Duitsche militaire
i_ overheden in België uitkomen 1 ­
" Gelief, Mijnheer de Baron, de verzekering mijner 1 1
Q1 hoogachting te aanvaarden.
i (wg.) DAv1oNoN.
.x ‘ ~ 2
5 1 ‘
li i t J
` F ii ‘ ’ e
, `ï §’ eg
gi
I Y Y _ _ ., .... , ­ al ~­ »Y~­ -·~~« -~·· ~ ’ " iirr Y