HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 418.39 KB

TIFF (Deze pagina), 3.53 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

ig 14
1 weinig w:1:11‘scl1ij11lijk, (llll dit 2111lIVO()1`(l 1*:111 :1:1rd
ij zo11 «'CZC11 '()l(lOC‘l1ll1g te geven. Overigens Z()ll(l(‘11
1 Koning l’1·:’1‘1·:1< C11 zij11e Regeering eene oinwenteliiig
‘: i11 het l2ll1(l 'C1'\’Cl{l(C11, indien ze 111:1:11* eenigszins
A den schijn ll21(l(lC11 z11lkd:111ige iiiwilligingen te doen.
1‘Il€1`V2ll1 1110Clj 111011 zich kl:1:1rl1lijl<elijk bewust zij11
;ï i11 l3:1llpl:1tz C11 het scl1ij11t ook, dat lllëll
g e11kel zulke zw:1re '()O1`\’il2lI`(l(‘1l heeft opgelegd
:1llee11lijk Ollldáll 111Cll ;1lzoo verhoopte, dat ze Z()ll(lGl1.
worden 1*:111 de l11ll1(l gewezen, Ollldilt 111e11 ,,C€11S
ii en voor goed lllüll Servie wilde gC(l{lllll krijgeii."
j 1:1111*:1:11‘d, e11z. -
(11*. g.) (iR;:l·` l':1<1<lCM1¥.·l’1,'l` 1110 ll1‘11z1·:1·:1,1«:.
1
j · 6.
1 , .
j De Geznnt des Ix0llll1gS te
läerlij ll :1 :111 M. 1) :1vig11011, Minis-
ter 1*:111 Bllll`C11l11ll(lSL`ll(‘ Z:1ke11.
j 111`1<1.1_11w, den 25 juli 1914.
1 llij11l1eer de lli11ister, .
lle l()L‘Sl.11ll(l is sinds gisteren niet verergerd, wat {
niet zeggen wil, (llll hij beter is geworden. j
-ls ongunstige voorteekeiis zijn vooreerst te be- V
schouweii de woorden, toegesproken i11 de \`ill1el111- f
strusse :1:111 de Leden 1*:111 l1et (ll[)l01ll£1llSCl1L‘ korps: 1
de Keizerlijke Regeering keurt het optreden 1*:111
de (lOSlC111'ljl{-llO11gl1(l1`S<3l1C Regeering te Belgrado ‘
goed C11 vindt niet, (lllt de wijze o1*erd1‘eve11 zij. Men. `
ll1OL‘t er 1110(l<.‘ gC(l21I111 1llïll{C1l 11lCl de bloedige Stllllüll- i
` ;5\'L‘l`lllgC1l C11 de oproerige bewegingen, die Il11S€1`Vll§ ‘
Op tOll\' gezet \'()1'(lC1l. 11.l1. 1*oN jimow C11 Z111111c1<- 1 '
ï].NN zo11de11 :1lzoo 11iet spreken l11(llC11 zij des:111n- l
g;1;111de geene bevelen l111(l(l£‘1l O1ll'1l11QC11 1*:111 (lC11 l