HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 159

JPEG (Deze pagina), 517.18 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

iitsche No. 86.
ioêpêu M, Davignon, Minister van
"Onê > Buitenlandsche Zaken aanBa-
vêrzê 1, ron Grenier,Minister des Ko-
jst te ( nings te Madrid.
hl d. i ,
sêïërt ‘ LE HàvRE, den 28sten januari 1915.
srïigs- .. `
Mijnheer de Baron,
veten, 3
ekend In mijnen brief van den 15den dezer maand heb
.gscl1e ik u opgedragen door bemiddeling van de Spaan-
recht- ( sche Regeering, te Berlijn ons levendig verzet te doen
zhaàr herhalen tegen het vervoer naar Duitschland van (
eem e Belgische burgers.
1 hen De Duitsche Regeering doet van tijd tot tijd aan de
__ Fransche Regeering lijsten toekomen van krijgsge-
{11 ge 1 vangenen die in Duitschland gestorven zijn. Somtijds
xtsc - zijn er namen van Belgische soldaten onder.
ialen. Niet lang geleden bevatte een dier lijsten de namen
Lkken van vijf Belgische burgers met de volgende aandui-
zijn i dingen:
1d1en 1 DODEMONT URBAIN, geboren den 10den Februari ~
helgen 1839 te Visé (provincie Luik) gestorven den 28sten
ingen . Augustus 1914, hartzvvakte, begraven te Tanneberg,
en zij ( nabij Saales (Elzas). O
igen- 1 FEYAERTS FRANZ, gestorven den 3den September
roord ( 1914 in het gashuis van het kamp te Munster, be-
, graven te Munster, vuurschot in den buik.
i LABEYE, EUGENE, geboren te Visé par Lövven
j (Brabant), overleden den 15den September 1914 in
1N- 1 het gevangenkamp, barak 3. Begraven te Munster.
j Hartkloppingen.
1 ; LECREMIER GUILLAI`lIE (vader), geboren te Halleni-
) baye (België) overleden den 24sten Augustus 1914,
I gestorven door ouderdom, begraven te Munster Lager.
'1VUrGTs FELIX, overleden den 17den September
1