HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 158

JPEG (Deze pagina), 525.16 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

%
I g ·154 _
A van talrijke burgers, in ons land door de Duitsche
je j militaire overheden aangehouden.
. ii Ik verzocht u de welwillendheid in te roepen l
; van de Regeering Zijner Katholieke Majesteit, om
» y te vernemen, hoe de Keizerlijke Regeering dit verzet
s jr heeft bejegend. 5;
l ` Ik verzocht u eveneens te trachten de lijst te
bekomen der burgerlijke gevangenen in Duitschland. I,
Inderdaad, er zijn ons enkele lijsten van burgers sedert
E dien toegekomen, gemengd onder lijsten van krijgs-
' ‘g€V3l`lg€H€H. ë
j Maar Duitschland heeft nooit, bij mijn weten, j
li xl geantwoord op het verzet door ons aangeteekend ij
F gêc tegen de schending van artikel 50 der IVde Haagsche j
jj Conventie, noch heeft zij, om ’t even welke verrecht-
vaardiging doen kennen van hare onmenschelijke han- i
gi; Q delingen tegenover talrijke burgers, die in den vreemde j
g; ; gevangen gehouden worden, zonder dat tegen hen j
il eene duidelijke klacht is uitgebracht. ‘
j Ik verzoek u eene nieuwe poging te doen bij de §
jg àï Spaansche regeering om een antwoord van Duitsch-
lä jj land te bekomen en ons verzet te Berlijn te herhalen.
Het verslag met zijn aanhangsel, welke stukken
gij mij den 17den December hebt gestuurd, zijn
Q; voor mij niet onopgemerkt voorbijgegaan; maar indien §
E .zij doen vermoeden, dat de behandeling der Belgen j
in Duitschland verbeterd is, dank aan de bemoeiingen j
jsp van den Spaanschen Gezant te Berlijn, bevatten zij
toch geene enkele verrechtvaardiging der gevangen- §
‘*· houding onzer landgenooten, of geen enkel antwoord j
ïï Y op het verzet, door ons aangeteekend. Q
~· Ik bied u, enz.
Q` . (wg.) D.-ivrrixox.
E M
i - i 2
j E. I ä
; ’* .l
i, E? , il
M t
.§ ii
ii il , ....c.