HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 157

JPEG (Deze pagina), 514.55 KB

TIFF (Deze pagina), 3.62 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB


153 ’
rorden nutteloos deze maatregelen, praktisch gesproken, ‘
tegen- Q zijn en welk gevaar zij behelzen. De getroffen schik-
hland, il kingen zijn vooral zeer pijnlijk voor de Belgische
ordeel onderdanen, aan wie het verboden is in hun land r
rdsche terug te keeren en waar het leven hun ten andere,
gevaar gezien den oorlogstoestand, moeilijk zou vallen; zij j
j zijn dus gedwongen in Duitschland te blijven en de
ennen, verplichting zich tweemaal daags op het politie-
er de bureau aan te melden, het distrikt, dat zij bewonen,
etijke j niet te verlaten en opgesloten te blijven van 8 uur
nbare jg ’s avonds tot 7 uur ’s morgens, is voor hun haast.
rgelen hetzelfde als in €€11 gevangenis te leven.
ropp- Ik verzoek u dus aan de militaire overheid wel
E de wenschelijkheid te willen aantoonen de nuttigheid
dezer maatregelen te herzien, die, zonder wreed te·
ER. j zijn, toch van eene ondragelijke pijnlijkheid zijn
1 en aan vele dezer vreemde burgers beletten hun brood,
te verdienen, en ook te wijzen op de gevolgen,die deze-
i maatregelen noodzakelijk zullen met zich sleepen.
(vv. g.) Poro DE BARNAB12.
h _d r NO. 85.
t er
gene, r M. Davignon, Minister van;
anen i Buitenlandsche Zaken, aan.
Ljven Baron Grenier, Minister des ·
gelijk Konings te Madrid.
làten LE HAVRE, den 15den januari 1915.
eze §
d er Mijnheer de Baron,
igen 1
die @ Den 2den November l.l. heb ik u 'het afschrift
Ietal medegedeeld van het verzet, dat ik den 2den October
, in § aan Duitschland gericht heb, door bemiddeling der ,
woor Legatie der Vereenigde Staten te Brussel, betreffende
hoe het wegsturen uit België en het gevangen houden
1