HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 156

JPEG (Deze pagina), 533.33 KB

TIFF (Deze pagina), 3.62 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

ää , l52 cl
l 3
H 3
dat de Duitschers goed zouden behandeld worden
4 in Frankrijk en Rusland is, streng op te treden tegen-
_ = over de Franschen en de Russen in Duitschland, ïg
V en dat, niettegenstaande het verschil in oordeel rä
' ij hierover met het Ministerie van Buitenlandsche
_ Zaken en Professor ZITTELMANN, die op het gevaar
Q, gl van dit systeem gewezen hebben. E
· De Spaansche diplomaat eindigt met te erkennen,
. i dat het nieuws, waarschijnlijk overdreven, over de
slechte behandeling der Duitschers in de vijandetijke j
je landen, dat in het land verspreid wordt, de openbare
f E meening heeft opgehitst en deze strenge maatregelen
V l doet eischen, ten einde dezen toestand te doen opp- ’j
E Ei houden. jl
l Ik bied u, enz.
l (w. g.) BARON A. GRENIER.
Bijlage van NO. 84.
1 ` Mijn waarde Staatssecretaris, I
2 ·Z ‘
e 1. ‘
Ik heb zoo pas gelezen, dat de militaire overheid I
g nog strenger maatregelen getroffen heeft dan diegene, j
g die reeds bestonden, betreffende de onderdanen
ll I van vijandige landen, die in Duitschland verblijven Q
E i en dat deze maatregelen hun het leven onmogelijk
[ maken.
{I Ik twijfel er niet aan, want ik ken uwen verlichten
rj geest, of gij zult het met mij eens zijn, dat deze
f f plagerijen, vergeef mij het woord, maar ik vind er
‘ geen, dat meer diplomatiek is, eenen ongelukkigen
l ~ weerklank kunnen hebben voor de Duitschers, die
j ` ri in den vreemde verblijven, en waarvan het getal
oneindig grooter is dan dat der vreemdelingen, in
Q Duitschland en ik verzoek u aan dengene, die voor
` die zaken te zorgen heeft, te doen opmerken, hoe
· {L 2 '
Ti ;
l ,
v Y { E
r. M A iiii i