HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 155

JPEG (Deze pagina), 493.78 KB

TIFF (Deze pagina), 3.65 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

,1 151 1

;1
gevangen genomen werd en vervolgd wordt om
misdaden, die op zijn bevel volbracht zijn. f
van . Het zou mij aangenaam zijn zoo gauw mogelijk
a a 11 een antwoord te bekomen.
d e 5 U ` Hierin gesloten zult gij een afschrift vinden van i
het telegram van den 2den October.
sä Ik verzoek u, enz. ‘
1914. . (wg.) DAvrGNoN.
Jnings ‘ N9. 84.
nidde-
rendig q De Minister des Konings te
bevel- Madrid aan M. Davignon, Mi~
sterde § nister van Buitenlandsche
8 tot Z a k e n.
buren.
1 vele i MADIQID, 17den December 1914.
deze
meest Mijnheer de Minister,
zijn
al 50 Zooeven heeft de Staatsminister mij het afschrift
e de gezonden, dat ik de eer heb u hierbij te doen toekomen,
J van eenen brief, door den Gezant van Spanje te
iheid Q Berlijn tot den Duitschen Staatssecretaris ger·cht
>lieke E en betrekking hebbende op de behandeling in Duitsch­
1 Re- { land van onderdanen uit oorlogvoerende landen en
in het bijzonder van onze landgenooten.
ver- 1 Bij de mededeeling van dit verslag aan Markies .
jenen ; DE LEMA, heeft M. Poro DE BARNABE hem bekend
veest gemaakt, dat zijne pogingen, ten minste voorloopig, ·
1 der tot den gewenschten uitslag hebben geleid, daar zij
de militaire overheden er toe bewogen hebben de
1 de uitgevaardigde n1aatregelen met minder strengheid
ge- 1 toe te passen. De Gezant voegt er echter aan toe,
sche dat hij niet gelooft, dat zij voor goed zullen afgeschaft
ande worden; deze overheden zijn namelijk de meening
die toegedaan, dat het eenige middel om te bekomen,
1