HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 154

JPEG (Deze pagina), 543.88 KB

TIFF (Deze pagina), 3.65 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

150
jl NO. as. jl
ä M. Davignon, Mil` t
j nl Bllitenlandsohe- Z§,1kS€,ï’ van
, . , a a n ,
ä·”Q¤ (rien;/Ier. Minister des
Q Ouïügs c adrid, 1
j LE HAV'RE, den 2den November 1914
1 li '
Mijnheer de Baron.
.1‘ is
"Den 2den October heeft de Regeering des Konings
li je E1] de Keàzerënke Duitsche Regeering, door bemidde- i
jj jj, Hg V311 G Aëgatie der Veree ` d S1; t ‘ l
V€1'Z€‘C aémgeteekend tegen de lbgveïen ï1a€ri1,d§Y[ï;;Cïë
5 lëebbers der vijandelijke machten in het overmeesterde
jg 45elg1e gegeven, alle weerbare mannen van 18 tot ä
i jaar 111 gevangenschap naar Duitschland te sturen.
TC Là€rSChOt¥ Dlêstr te I46L1v€H, @11 Hog in velg
andere plaatsen is deze inhechtenisneming en deze
jj gevangenschap der mannen gebeurd onder de meest
jg p1jnl1jke omstandigheden. Deze handelingen zijn
jj ontegenzeggehjke schendingen van het artikel 50 i
rij der I de Haagsche Overeenkomst betreffende de
Wgäteig ïndde gebruiken van den oorlog,
1. E _ < € <’¢ ëëï U te Verzoeken de welwillendheid i
1; 3 m F6 ¥O€P@¤ Vw de regeering Zijner Katholieke
V j Majesteiä, o1n te vernemen, hoe de Keizerlijke Re-
l geerrng 1t verzet heeft bejegend.
i. H Het zo? voor ons ook van groot nut zijn te ver-
flêalïncenho dghrätschland nog burgerlijke gevangenen
1, ,_ en er ou ,_ IQ gevankehjk medegevoerd geweest
; IV zrjn, en zoo ja, ongeveer het getal en de namen l
, b der «
J, 3. rjêoncderste personen onder hen te kennen i
jj j e_ verzet der Belgische regeering was i d
_ Legätie der Vereenigde Staten medegedeellëdu ge?
g i, E/0]; en, omdat deze ons eene nota van het Berlijnsche
; ~_ a inet had doen toekomen, uitle ineen r 3
_ bt ff d gg g Vagende ,
€ T9 €11 € den commandant van Aerschot, die
,1 2 a j
J i `l
Y ` je . ïá
`1 E
Igä ;