HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 153

JPEG (Deze pagina), 515.59 KB

TIFF (Deze pagina), 3.62 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

.2
l
149
>ruik van jment betreffende de wetten en gebruiken van den
lreigmgen oorlog (art. 50).
sclnllende Burgers die geen deel genomen hebben aan de vij-
cn minste andelijkheden en die geene medestrijders zijn kunnen
zwerkt bij niet in massa gevangen gehouden worden en kunnen .
;daden of niet onderworpen worden aan eene gezamelijke straf ;
ider deze om zoogezegde feiten die door eenlingen bedreven
xzou zijn g zijn, waaraan zij niet deelgenomen hebben en voor “
verheden de welke zij om geen enkele reden gezamelijk verant- .
de aan- woordelijk kunnen gesteld worden. I
[rijke in- 3 De Regeering des Konings maakt van deze gelegen-
bben, ze heid gebruik om nogmaals verzet aan te teekenen
voorzien ‘ tegen de handelwijze in België systematisch toegepast I
2 gewone j door de bevelhebbers der Duitsche troepen, die zonder
g onderzoek en zonder eene enkele klacht te aanhooren,
trekking g in massa weerlooze burgers aanhouden, mannen,
Ye dagen_ vrouwen en kinderen opsluiten, om daarna de weerbare
ie voor- mannen ver van hunne haardsteden naar Duitschland
ing voor Q te sturen, onder het ironische voorwendsel dat het
voor de § geschiedt in het belang hunner eigene zekerheid."
ortgezet Een dergelijk gedrag is in strijd met de een-
5 voudigste wetten der menschheid.
er straf- j Ik bied U, enz.
ë (w. g.) IDAVIGNON.
hending j
1 zeden g AANMERKING.
1 28). .
rekking Ten gevolge der omstandigheden heeft het Parket
gerlijke ; het onderzoek der feiten, die te Aerschot gebeurd
ran. De j zijn, niet kunnen voortzetten.
ten; de Q
andant
ind ge- l
en deze ï
»ijnlijke * --ï-
nging
laaren- 5
Regle-