HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 152

JPEG (Deze pagina), 631.88 KB

TIFF (Deze pagina), 3.62 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

Q
' i ig: 148
jl `
i toebehooren of op openbare wegen, met gebruik van
l f wapens, door middel van gewelddaden of bedreigingen 4;
‘ aan verschillende inwoners der stad verschillende
.: voorwerpen ontvreemd te hebben; 20 of ten minste
jj op rechtstreeksche wijze te hebben medegewerkt bij
de uitvoering der hierboven vermelde misdaden of tj
ïf dusdanige hulp te hebben verleend dat zonder deze
i hulp de uitvoering der misdaden Onmogelijk ZOU Zijll
jij geweest; 30 zonder bevel der wettelijke overheden
en buiten de gevallen voorzien door de wet, de aan-
j houding en het in hechtenishouden van talrijke in-
l ff woners der stad toegelaten of bevolen te hebben, ze
i aan lichamelijke pijnen onderwerpende, feiten voorzien
door de artikels 462, 471-434-38, 65 van het gewone j
l f;§ strafwetboek. E
Het eerste lid der beschuldiging heeft betrekking j
op de plundering die gedurende verschillende dagen_
te Aerschot plaats gehad heeft; verschillende voor-
jgï werpen zijn op treinen geladen met bestemming voor Q
Duitschland. Deze plundering is begonnen voor de j
aankomst van commandant MENNE; zij is voortgezet
li? geworden gedurende zijn bevelhebberschap.
Deze plundering valt onder het bereik der straf- g
wetten.
Ten andere zij is eene ontegenzeggelijke schending Q
${1 van het Reglement betreffende de wetten en zeden 3
van den oorlog te land (artikels 23, letter g, en 28). #
gj Het tweede lid der beschuldiging heeft betrekking
g op de handelingen die de niet strijdende burgerlijke Q
bevolking van Aerschot heeft moeten onderstaan. De Q
ïï weerbare mannen waren in de kerk opgesloten; de i
vrouwen in een naburig gebouw. Kommandant
; ê¥_ MENNE heeft de overbrenging naar Duitschland ge- f
li vraagd van alle mannen van 18 tot 45 jaar, en deze
Y overbrenging is gebeurd onder de meest pijnlijke
jg Q 2; omstandigheden. j
g Deze inhechtenisneming en deze overbrenging t
{ maken inbreuk op de strafwetten. Zij zijn daaren-
i j i_ ïg boven ontegenzeggelijke schendingen van het Regle-
l ·ê
` i‘ E
f iê f
, ,x e ,
‘ zi
1 j [
'ïl c cccrr r 3
1