HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 151

JPEG (Deze pagina), 487.98 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

, 147
1
en alge- in het belang van Kapitein Menne, bevestiging ont-
Menne, ving.
Ik neem, enz.
Lock. (wg.) BARON voN DER GoL’rz.
`i MI
No. 82. M
1914 M. Davignon, Minister van .
j Buitenlandsche Zaken aan ,
glgêudê M. Brand Whitlock, Minister
_ i der Vereenigde Staten van
ëêmädê M A ni e r i k a. M
verno- M
èn den ; ANTVVERPEN, den 2den October 1914.
'angen- M
klacht Mijnheer de Minister,
ngenen ,
vraagt j Den 29sten September, heeft Uwe Excellentie mij
E heeft ‘ wel eene nota willen doen toekomen van de Duitsche
1 Keizerlijke Regeering, betreffende Kapitein MENNE,
werke- den 9den September gevangen genomen en zich nu te
men J Antwerpen bevindende
'oorge- Volgens deze nota, zouden de Belgische overheden
dezer j hem verzoeken te bewijzen dat de daden, waarvan
turen; à hij beschuldigd wordt, uitgevoerd werden in over-
ve an- _ eenstemming met bevelen van hoogerhand. De nota
in den heeft voor doel te antwoorden dat er hier, werkelijk
en der lj een dienstorder volbracht werd, daar men eens en
voor- voor altijd aan de troepen heeft voorgeschreven, dat
_ f zij de burgerlijke gevangenen, in dezer eigen belang
llentie ‘ naar Duitschland moesten voortsturen.
zomen , Het is noodig de feiten juist te bepalen.
daar A Kapitein MENNE, van het bataljon landstorm, dat
· van den31sten Augustus tot den 9den September te
en dat Aerschot gelegerd geweest is, wordt beschuldigd:
k aan « 19 te Aerschot, van den Blsten Augustus tot den
ervan 9den September 1914, in bewoonde huizen of hunne
1.;